"Hier kan eventueel een mooie quote"

Behoud de diversiteit aan Nederlandse landschappen

LandschappenNL interviewde Helma Lodders en Rudmer Heerema, beide Tweede Kamerlid voor de VVD. Helma Lodders is sinds 2010 lid van de VVD Tweede Kamerfractie. Namens de VVD is zij woordvoerder op het gebied van landbouw, voedselveiligheid, gewasbeschermingsmiddelen en pensioenen. Zij woont zelf dichtbij de natuurgebieden van het Flevo-landschap en waardeert het open landschap zeer. Rudmer Heerema is sinds 2013 lid van de VVD Tweede Kamerfractie. Hij is woordvoerder Sport en Economische Zaken en houdt zich binnen de VVD ook bezig met de natuur. En juist het maken van een koppeling tussen natuur en sport vindt hij belangrijk.


Rudmer Heerema


Helma Lodders​​​​​​​

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De afgelopen vier jaar heeft Helma Lodders namens de VVD stappen gezet op het gebied van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). ‘’De landbouwsector is de drager van het landschapsbeheer’’, aldus Helma Lodders. Zij geeft aan dat we ons prachtige cultuurlandschap moeten koesteren. Verder geeft zij aan dat de boer als landschapsbeheerder wel een vergoeding vanuit het GLB nodig heeft. Ook benadrukt zij dat een vermindering van knellende regelgeving zeker gaat bijdragen aan de inzet van boeren in het landelijk gebied. Zij ziet voor de toekomst dat er meer innovatie zal plaatsvinden. Haar verwachting is dat de precisielandbouw gaat helpen als het gaat om de effectievere landbouw. Daarnaast draagt het bij aan de natuur en het cultuurhistorische landschap.


“We moeten ons prachtige cultuurlandschap koesteren.”


Uitdagingen
Rudmer Heerema concludeert dat de combinatie natuur en landbouw de afgelopen jaren steviger is geworden. Hij heeft dit ervaren tijdens de veelvuldige werkbezoeken die hij heeft afgelegd in het buitengebied. ‘’De inzet van de vele vrijwilligers die elk weekend weer aan de slag gaan bij de groene organisaties is indrukwekkend’’, aldus Rudmer Heerema. Hij geeft aan dat er op het vlak van vrijwilligerswerk nog veel winst te boeken is. Hij maakt de koppeling tussen natuur en sport. De sporters die gebruikmaken van de natuur kunnen zich volgens hem prima verbinden aan deze natuur door bijvoorbeeld routes en/of natuurgebieden te adopteren. Verder benadrukt hij het belang om kinderen te informeren over natuur, landschap en landbouw. Hij geeft aan dat deze groep te weinig kennis heeft over deze onderwerpen. Daarnaast baart het hem zorgen dat de opleidingseisen van de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) zo uitgebreid zijn dat dit de beschikbaarheid van BOA’s in de weg zit. ‘’Juist bij afvaldumping en stroperij zijn zij hard nodig’’, aldus Rudmer Heerema.


‘’De inzet van al die vele vrijwilligers is indrukwekkend.’’


Ambitie nieuwe regeerperiode
Helma Lodders geeft aan dat de innovatieve landbouw, zowel hoogproductief als efficiënt, een belangrijke ambitie is van de VVD. ‘’Het huidige beleid binnen het GLB is gebaseerd op de klassieke landbouw. Er zou met innovatie in het landelijk gebied ook ruimte over moeten blijven voor natuur, landschap en recreatie’’, aldus Helma Lodders. Zij benadrukt dat er wat betreft de samenwerking nog veel te winnen valt. Daarnaast geeft zij aan dat de overheid best iets terughoudender mag zijn. ‘’Het moet van onderaf komen’’, aldus Helma Lodders. Rudmer Heerema geeft aan dat Nederland extra regelgeving bovenop de bestaande regels uit Brussel zet. Dit zorgt volgens hem voor een verminderd draagvlak voor natuur en landschap. Hij wil het draagvlak graag vergroten door realistisch om te gaan met het toekennen van Natura 2000-gebieden. Ook wil hij de regeldruk verminderen. Hij benadrukt de grensproblematiek omtrent de Natura 2000-gebieden met Duitsland en België.

Staatssecretaris
Wat zou de ambitie zijn van deze Tweede Kamerleden als staatssecretaris in een volgende regeerperiode? ‘’Het ontwikkelen van een integrale visie op landbouw, natuur, landschap en recreatie’’, aldus Helma Lodders. Zij wil zekerheid bieden aan boeren en landschapsbeheerders. Nederland is de tweede voedselexporteur in de wereld. Zij benadrukt dat de landbouwsector ook veel werkgelegenheid biedt aan mensen. ‘’De landbouwers en de natuurbeschermingsorganisaties zijn samen de grootste natuurbeheerders van Nederland’’, aldus Helma Lodders. Zij geeft aan dat flexibiliteit in regelgeving zowel de landbouw als de natuurbeschermers helpt. Wij kunnen vanuit Den Haag niet de passende maatregelen bedenken. Zij benadrukt dat passende maatregelen het beste uit de praktijk kunnen komen. Ook geeft zij aan dat de decentralisatie een goede stap is geweest, want de natuur hoort bij de provincies thuis. Rudmer Heerema sluit zich inhoudelijk helemaal aan bij het verhaal van zijn collega Helma Lodders. Hij voegt hieraan toe dat hij voor zichzelf meer een rol ziet weggelegd als volksvertegenwoordiger dan  als bestuurder.


‘’Meer flexibiliteit in regelgeving helpt voor zowel de landbouw als de natuurbeschermers.’’


Groene vrijwilligers zijn onmisbaar
Zowel Helma Lodders als Rudmer Heerema zijn enthousiast over de inzet van groene vrijwilligers in het buitengebied. Rudmer Heerema heeft na een aantal werkbezoeken ervaren dat er bij de vrijwilligers veel capaciteiten aanwezig zijn. Hij vraagt zich af of al deze capaciteiten voldoende tot uiting kunnen komen in het groene vrijwilligerswerk dat zij doen. Hij geeft als optie om deze vrijwilligers waar mogelijk meer uitdaging te bieden met bijvoorbeeld andere werkzaamheden om het beste uit zichzelf te kunnen halen. Helma Lodders geeft aan dat vrijwilligers onmisbaar zijn voor onze samenleving. Zij benadrukt dat de verantwoordelijkheid bij de vrijwilligers zelf moet liggen. ‘’Dit neemt niet weg dat vrijwilligerswerk goed gefaciliteerd moet worden. Om de samenwerking met vrijwilligers te optimaliseren zou de regelgeving versimpeld moeten worden’’, aldus Helma Lodders.

Eigen initiatief
Rudmer Heerema geeft aan dat er veel voorbeelden zijn waar boeren zelf aan de slag gaan om de weidevogelstand te verbeteren. Hij benadrukt dat boeren dit zelf regelen en daar is de politiek niet voor nodig. Helma Lodders vult aan dat boeren in hun bedrijf voldoende ruimte moeten krijgen om te investeren in de kwaliteit zonder door beleid te worden gehinderd. Zij geeft aan dat er in het GLB - pijler II - ruimte was om te investeren in de leefbaarheid van het buitengebied. Volgens haar is het is een prima ontwikkeling. Zij benadrukt dat deze investeringen moeten gaan naar de landbouw en natuur en niet naar organisaties die andere bedoelingen hebben met dit geld. ‘’LandschappenNL, blijf bezig om van onderaf te werken aan het beschermen van natuur en landschap’’, aldus Helma Lodders. Zij geeft aan dat we de diversiteit aan cultuur van de Nederlandse landschappen moeten behouden voor nu en toekomstige generaties.