"Hier kan eventueel een mooie quote"

Investeer in de relatie tussen schoolklassen en terreinbeheerders

Tweede Kamerleden Eric Smaling en Henk van Gerven van de SP geven in een interview met LandschappenNL hun visie op groene onderwerpen. Eric Smaling is opgegroeid in Amsterdam. Na zijn studie in Wageningen is hij hoogleraar geworden, eerst in Wageningen en daarna in Twente. Hij is in 2002 lid geworden van de SP omdat de partij kracht uitstraalt en de partij mensen letterlijk opzoekt. Henk van Gerven is geboren in het Brabantse dorpje Riethoven en is opgegroeid in het zich snel ontwikkelende Zuidoost Brabant bij Eindhoven. Hij geeft aan het een groot voorrecht te vinden om Kamerlid te zijn en de publieke zaak te dienen. “Geluk is dienstbaarheid aan de samenleving”, om Charlie Chaplin te citeren.

  
Henk van Gerven                            Eric Smaling

Natuur rondom de stad
Beide heren geven aan dat de SP zich ook inzet voor natuur rondom de stad. Je hebt betrekkelijk weinig ruimte in de stad en juist voor deze inwoners is natuur van groot belang. Ze vinden het zonde dat het kabinet-Rutte I hier geen prioriteit van heeft gemaakt. ‘’Terwijl de natuur net buiten de stad ontzettend belangrijk is voor stadsbewoners’’, aldus Smaling. Het was een periode met veel bezuinigingen en juist door deze bezuinigingen konden veel initiatieven en ideeën van mensen niet worden ondersteund. Hij denkt dat dit beleid op de langer termijn veel kapot heeft gemaakt.


‘’De natuur net buiten de stad is ontzettend belangrijk voor stadsbewoners.’’


Boerenbedrijf
Henk van Gerven geeft aan dat boeren voornamelijk gericht zijn op productie. Een aantal van deze boeren zouden wel wat landschapstaken willen doen. Hij geeft aan dat boeren een omslag moeten maken naar landschapsbeheerder. Het is belangrijk dat er rondom het boerenbedrijf ook natuur ontstaat. Vroeger hadden veel boerenbedrijven ‘’rommelhoekjes’’ rondom het boerenerf. Deze plekken zijn zeer geschikt voor planten en insecten. Hij benadrukt dat we moeten stoppen met de illusie dat we als Nederland de hele wereld moeten voeden. ‘’We moeten juist naar een regionalisering van de voedselproductie toe’’, aldus Henk van Gerven. Verder geeft hij aan dat we ons moeten richten op de voedselvoorziening in (West)Europa. Hij benadrukt wel dat we als Nederland kennis moeten exporteren.


‘’De boeren moeten meer natuur creëren rondom hun eigen bedrijf.’’


Het OostvaardersWold
Het OostvaardersWold was een door de landelijke overheid en de provincie Flevoland geplande ecologische verbindingszone tussen het Natura 2000-gebied Oostvaardersplassen bij Almere en het Horsterwold bij Zeewolde. Eric Smaling geeft aan dat het ‘’grote grazers experiment’’ weinig draagvlak meer heeft. De dieren in het gebied gaan regelmatig dood, maar de laatste jaren is het doodgaan van deze dieren steeds zichtbaarder geworden. Dit leidt tot veel discussie. Hij geeft aan dat de stekker van de ontwikkeling van het Oostvaarderswold er abrupt is uitgetrokken. De SP is er voorstander van om de plannen omtrent het OostvaardersWold af te maken en had liever gezien dat de regie bij de Rijksoverheid was gebleven en de uitvoering bij de provincies in samenspraak met gemeenten.

Staatssecretaris
Wat als deze Kamerleden staatssecretaris zouden zijn? Henk van Gerven zou dan meer in natuur en landschap gaan investeren. En hij wil de oude Ecologische Hoofdstructuur (EHS) graag voltooien. Daarnaast zou hij als staatssecretaris schuld erkennen omtrent het Q-koorts drama. Hij zou onmiddellijk financiële compensatie regelen voor de mensen die het betreft. Hij heeft zich hier in de huidige periode ook steeds hard voor gemaakt.

Eric Smaling zou als staatssecretaris graag een lange termijn plan voor het landschap willen ontwikkelen. Verder zou hij de natuurwetgeving weer terug willen brengen op het niveau van voor de periode ‘’staatssecretaris Bleker’’. Hij geeft aan dat de staat van de natuur naar boven moet worden bijgesteld. Ook moeten landschappelijke waarden beter beschermd worden.

Groene vrijwilligers
Eric Smaling geeft aan dat hij het geweldig vindt dat er groene vrijwilligers zijn. Dit zegt iets over hoe belangrijk mensen het landschap vinden. Ook vindt hij dat kinderen meer in aanraking moeten komen met natuur en landschap. Hij geeft aan dat scholen hierin een belangrijke rol kunnen vervullen. De terreinbeheerders kunnen bijvoorbeeld speciale programma’s gericht op schoolklassen ontwikkelen. ‘’Het is van groot belang om schoolklassen te koppelen aan terreinbeheerders’’, aldus Smaling. Henk van Gerven beaamt dit en spreekt zijn waardering uit voor het goede werk van alle groene vrijwilligers. Hij benadrukt dat vrijwilligerswerk steeds belangrijker gaat worden en daarom moet de politiek vrijwilligerswerk waar mogelijk ondersteunen.
 


‘’Het is belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd te betrekken bij de natuur.’’