Menu
Sluiten

101.000 euro voor versterken cultuurlandschap en biodiversiteit in vijf provincies

8 december 2022

Het Dinamo Fonds steunt zes projecten in negen bijzondere gebieden van Nederland; Zeeuws-Vlaanderen, Zuid-Beveland, Schouwen-Duivenland, Tholen, de Utrechtse Heuvelrug, de Achterhoek, de Veluwe, de Drentse Veenkoloniën en Twente. Met 101.000 euro wordt in deze gebieden aan het herstel van vitale landschapselementen zoals heggen, hagen, boomwallen, hoogstamfruitbomen, poelen, grasland en dijken een impuls gegeven. De zes projecten hebben het doel om de landschapselementen te herstellen door aanplanten en onderhoud, zodat het historisch karakter van het cultuurlandschap in de gebieden wordt hersteld. Daarnaast wordt ook de directe omgeving afwisselender in begroeiing gemaakt zodat de biodiversiteit wordt versterkt voor de bedreigde -en aandachtsoorten in de gebieden.

Samenwerking LandschappenNL

Voor het tweede jaar selecteerde de koepelorganisatie van alle 19 landschapsorganisaties in Nederland, LandschappenNL, de ingediende projecten voor het samenwerkingsprogramma Herstel en behoud van vitale landschapselementen. Dit jaar zijn de herstelprojecten van vijf landschapsorganisaties ondersteund; Het Drentse Landschap, Landschap Overijssel, Geldersch Landschap & Kasteelen, Het Utrechts Landschap en Landschapsbeheer Zeeland. Zij dragen ook actief bij in de kosten en de uitvoering van de projecten én in samenwerking met vele andere terreineigenaren.

“Onze provinciale organisaties werken hard aan het herstel van het landschap, en navenant is het enthousiasme om deel te nemen aan het samenwerkingsprogramma ‘Herstel en behoud van vitale landschapselementen’ groot. We kregen dan ook diverse aanvragen binnen. Uiteindelijk hebben we zes projecten geselecteerd die direct aansloten op de gestelde voorwaarden van de regeling en de beoogde effecten” aldus Hank Bartelink directeur van LandschappenNL.

Herstel historisch karakter cultuurlandschap

De helft van de bijdrage wordt besteed aan projecten om de overgebleven kenmerkende landschapselementen te versterken die in de loop van de tijd door verschillende oorzaken sterk zijn afgenomen en bijna verdwenen zijn.

Cultuurlandschap Veluwe, Achterhoek en Utrechtse Heuvelrug

Zo worden twee historische boerenerven op de Veluwe hersteld en aangevuld met nieuwe aanplant van heggen en bomen. In het historische IJsselvallei-landschap van de Achterhoek wordt rondom Twello een poel opgeschoond en worden houtwallen en knotwilgen gesnoeid en met nieuwe aanplant versterkt. Beide projecten worden door Geldersch Landschap & Kasteelen uitgevoerd die financieel ook bijdraagt.  Op de Laarsenberg bij het Utrechtse Rhenen wordt langs de oude akkers twee kilometer aan struweelhagen aangelegd om in het gebied het oude landschap met de specifieke graften weer te herstellen. Utrechts Landschap draagt ook bij net als de gemeente Rhenen.        

101.000 euro voor versterken cultuurlandschap en biodiversiteit in vijf provincies

Impuls biodiversiteitsherstel

Met de andere helft van de bijdrage van het Dinamo Fonds worden drie projecten gesteund in het herstel van bestaande landschapselementen en het aanpassen van de directe omgeving om de natuurwaarden en de biodiversiteit een nieuwe impuls te geven. Hiermee kunnen de leefgebieden van bedreigde -en aandachtsoorten worden verbeterd én vergroot. Zo kunnen afgezonderde populaties via de herstelde boomwallen of aangebrachte geulen weer met andere gebieden en de daar levende populaties worden verbonden.  

Biodiversiteitsherstel Drentse Veenkoloniën, Zeeuwse eilanden en Twente

In Drenthe worden de waterkanten van de oude ijsbaan Bakkersbos vrijgemaakt en het water opgeschoond door het Drentse Landschap om zo een beter leefgebied voor insecten en amfibieën te creëren. In Twente worden twee heidegebieden van verschillende grondeigenaren met elkaar verbonden. Landschap Overijssel realiseert op twee tussengelegen weilanden een groene corridor van boomwallen met plantenranden en een geul, zodat de nu afzonderlijk van elkaar levende soorten van de heidegebieden met elkaar worden verbonden. Landschapsbeheer Zeeland gaat in Zeeuws-Vlaanderen en op Zuid-Beveland de steenuil-populaties versterken door op terreinen van verschillende eigenaren hoogstamfruitbomen en knotwilgen te snoeien en aan te planten, die belangrijke steenuil leefgebieden vormen. Op Schouwen-Duivenland wordt op de Oude Rietdijk de overwoekerende vegetatie van struweel, brandnetels en bramenstruiken teruggebracht om zo meer ruimte te geven aan de wilde bloemen vegetatie. In ’t Stadsbosje op Tholen wordt het grasland afgeplagd om de grond te verschralen voor de kenmerkende vegetatie en de waterkanten worden vrijgemaakt om het leefgebied van insecten en amfibieën te versterken.

“Door gezamenlijk verschillende landschapselementen te herstellen, kunnen we insecten, amfibieën en dieren via deze elementen weer verbinden met de populaties in andere gebieden” zegt Henk Atze Dijkstra directeur van het Dinamo Fonds, “zo versterken we de diversiteit van populaties en vergoten we hun leefgebieden in ons cultuurlandschap.”

In 2021 steunde het Dinamo Fonds al vier herstelprojecten in de provincies Noord-Brabant, Limburg, Zuid-Holland en Groningen met 100.000 euro. In het najaar van 2023 zal wederom dit bedrag beschikbaar zijn voor nieuwe herstelaanvragen.

Over het Dinamo Fonds

Het Dinamo Fonds maakt zich sterk voor het behoud van onze leefomgeving met dieren, natuur en monumenten. In de afgelopen 30 jaar heeft het Dinamo Fonds door schenkingen, rendement en nalatenschappen een solide vermogen opgebouwd waardoor er jaarlijks één miljoen euro beschikbaar is. Hiermee kunnen diverse projecten en initiatieven gesteund worden die een duurzame uitwerking hebben op het gebied van dieren, de natuur en het monumentale erfgoed in ons cultuurlandschap. In het bijzonder zet het fonds zich daadkrachtig in voor het herstel van de biodiversiteit van onze leefomgeving.

Over LandschappenNL

LandschappenNL zet zich in voor een groeiend bewustzijn van de waarde en belang van het landschap. De stichting beoogt haar doel te bereiken door onder meer het behartigen van de belangen van de 19 provinciale organisaties op het gebied van landschapsbeheer en landschapsbescherming op provinciaal, nationaal en Europees niveau. Men bundelt aandacht en inspanningen in landelijke projecten en vormt daarmee een krachtig netwerk. Om een grotere bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van landschap, natuur en erfgoed in Nederland én om de betrokkenheid van burgers te vergroten. Om gezamenlijk te werken aan een mooi landschap met een robuuste natuur, een hoge biodiversiteit, met waardevolle landschapselementen en een rijke cultuurhistorie.