Menu
Sluiten

Aangenomen voorstellen in de Tweede Kamer voor het landschap!

5 november 2020

Afgelopen dinsdag is er gestemd over moties, ofwel voorstellen, waarbij landschappelijke kwaliteit  voorop staat. Deze moties, die ingediend werden bij het debat over de Nationale Omgevingsvisie (NOVI), zijn met ruime meerderheid aangenomen en LandschappenNL is daar erg blij om. Nu is het aan minister Ollongren om hier verder uitvoering aan te geven, in samenwerking met de betrokken organisaties.

Een belangrijke motie was die over het ‘Aanvalsplan versterking landschappelijke identiteit via landschapselementen’ (kortweg: Aanvalsplan landschapselementen), des te meer omdat LandschappenNL hier ook bij het ministerie van LNV en IPO actief bij betrokken is. Deze motie werd ingediend door Carla Dik-Faber (CU), samen met Jessica van Eijs (D66).

De motie had als insteek om de inzet van verschillende ministeries op landschap en de versterking van landschapselementen beter met elkaar te verbinden. Immers, het ministerie van LNV is bezig met het Aanvalsplan en het ministerie van BZK met de NOVI. Het is van belang voor doel en resultaat, dat het Aanvalsplan nadrukkelijk wordt opgenomen in het omgevingsbeleid en dat geborgd wordt dat de uitwerking van het plan wordt toegepast in de landelijke en decentrale instrumenten. Dit laatste was dan ook het verzoek in deze motie, die met een hele ruime meerderheid is aangenomen.

Een andere belangrijke motie, betrof het uitwerken van beleidsdoelstellingen naar omgevingswaarden. Dit is van belang, omdat het bij omgevingswaarden veel beter te monitoren is of gestelde doelen ook daadwerkelijk gehaald worden en of het dus ook beter gaat met natuur en landschap. De minister gaat deze omzetting onderzoeken en zal de Kamer begin 2021 hierover informeren. Bij deze motie was het omgekeerd met de indieners, Jessica van Eijs (D66) als eerste indiener en gesteund door mede-indiener Carla Dik-Faber (CU). De exacte motietekst en stemmingsuitslag is hier te vinden in de link

En nog een andere mooie motie voor het landschap betrof het verzoek van Laura Bromet (GroenLinks) om de aanpak van bodemdaling te versnellen, zie de link. De minister zal hier in het eerste kwartaal van 2021 over rapporteren.

En tenslotte de motie over een plan Mer bij de regionale energie strategieën (RESsen). Hier had de minister al eerder laten weten niets te voelen voor het verplichten van een plan Mer, vandaar ook dat de motie nadrukkelijk verzocht om een MER-plan te adviseren en dit ook als instructie aan het Nationaal Programma RES mee te geven.  En ook hier weer dank aan Carla Dik-Faber en Jessica van Eijs.