Menu
Sluiten

LandschappenNL reactie op het Landbouwakkoord

Een toekomstbestendige positie van de landbouw voor zowel de boer, de voedselproductie als een leefbaar en een gezond landelijk gebied dat is het de gewenste uitkomst van het landbouwakkoord. LandschappenNL zit aan tafel om de landbouw van morgen tot een succes te maken, in de overtuiging dat natuur, landschap en landbouw onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Vertrekpunt voor de transitie van de landbouw is de ‘Visie op de transitie naar kringlooplandbouw’ (Schouten, 2018).  Voor het landbouwakkoord is ook het kader bekend: de toekomstperspectieven moeten aantoonbaar bijdragen aan de verschillende natuurdoelen (waterkwaliteit, lucht, vruchtbaarheid bodem, klimaat en biodiversiteit).
Hank Bartelink zit namens LandschappenNL aan de Hoofdtafel:  ’Wij zijn ervan overtuigd dat een duurzame landbouw ook een voorwaarde is voor een hoge biodiversiteit, een gezonde natuur en een robuust landschap. Dit kunnen we alleen bereiken samen met alle betrokkenen in het landelijk gebied.’

Proces
LandschappenNL is in december gevraagd om inhoudelijke inbreng te leveren voor het landbouwakkoord en aan te schuiven aan de Hoofdtafel. Onze ambitie is om samen met de andere betrokken partijen een perspectief te creëren voor het landelijk gebied in 2040. Het is naar onze mening de opdracht aan alle partijen bij het Landbouwakkoord om vooruit te kijken, om antwoord te geven op de vraag ‘Hoe willen we dat de landbouw er in 2040 uitziet en past in een gezonde leefomgeving, voor boer en burger’.

Landschapsgrond
Een van de zaken waarover gesproken wordt, is landschapsgrond en overgangsgebieden. Bedoeld om de druk op natuurgebieden te verminderen en een geleidelijkere overgang tussen natuur en landbouw te creëren. Landschapsgrond en overgangsgebieden bieden daarmee kansen voor extensievere vormen van landbouw. Daarmee vormen deze gronden ook een alternatief voor boeren die minder intensief willen gaan boeren. Landschapsgrond wordt nu reeds op veel plekken door boeren en anderen betrokkenen gezien als ‘grond met kansen’.