Menu
Sluiten

Nationale Parken gesteund met 35 miljoen

20 juni 2023

Op 20 juni heeft Minister Van der Wal haar voornemen bekend gemaakt om 35 miljoen beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het beleidsprogramma Nationale Parken. Hiermee kan een forse impuls gegeven worden aan de verdere ontwikkeling naar robuustere Nationale Parken. Van der Wal deed dit bij haar bezoek aan Nationaal Park Maasduinen, waarbij ook Wilfred Alblas, directeur van het Limburgs Landschap aanwezig was.

 

Nieuw Beleidsprogramma

Minister Van der Wal heeft vandaag het nieuwe Beleidsprogramma Nationale Parken 2024-2030 naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin de basiseisen waaraan elk Nationaal Park moet voldoen. Zo moet elk nationaal park een samenhangend gebied zijn met tenminste één natuurkern van minimaal 1000 hectare. Het park draagt bij aan de verbinding van mensen met natuur en is opengesteld voor publiek, waarbij recreatie wel in balans moet zijn met natuurbescherming. 

Het extra budget komt bovenop de beschikbare ca. 1,3 miljoen per jaar en is met 5 miljoen per jaar verdeeld over 2024 tot en met 2030.  

Wilfred Alblas: “We zijn blij met dit budget en de beleidsvoornemens, zeker in een tijd dat natuur dichtbij harder nodig is dan ooit, met alle partijen hebben we een mooi beheerplan gemaakt. Hierdoor is er nu een gezamenlijke visie om dit gebied door te ontwikkelen naar een regionaal landschap. Hier liggen volop kansen om de verschillende doelen die de minister heeft gesteld (in het NPLG) te gaan realiseren. “

 

Moties Tweede Kamer

Het begon eerder, met de motie van oud Kamerleden Stientje van Veldhoven (D66) en Lutz Jacobi (PvdA), die in 2014 de regering opriepen om, in overleg met de provincies, de toeristenbranche, ondernemers, terreinbeherende organisaties en natuurorganisaties, een sterk merk met bijbehorende standaard voor nationale parken nieuwe stijl te ontwikkelen. En na een impuls voor de Nationale Parken uit het coalitieakkoord van 2017, zijn veel stakeholders met elkaar aan de slag gegaan. Door het uitblijven van duidelijk vervolgbeleid, waren twee moties nodig, waar vandaag invulling aan is gegeven. Tjeerd de Groot (D66) vroeg in 2 breed gesteunde moties in 2021 en 2022 de regering zich onverminderd in te zetten voor het voort zetten van de ondersteuning en hiervoor ook een duidelijk beleidskader op te zetten.

 

Nationale Parken Nederland

Naast Nationaal Park Maasduinen heeft Nederland nog veel meer te bieden, waaronder de Hollandse Duinen en Van Gogh Nationaal Park.

Minister Christianne van der Wal: “Nederland telt 21 Nationale Parken die de parels zijn van de Nederlandse natuur. Het zijn de meest bijzondere natuur- en landschapsgebieden van ons land, van grote ecologische waarde, die we met recht kunnen beschouwen als erfgoed waar we zuinig op moeten zijn. Ik ben blij dat we samen met de provincies onze Nationale Parken verder kunnen versterken”.

Foto: Limburgs Landschap: Minister Van der Wal bij bezoekerscentrum De Sluis met motie-indiener Tjeerd de Groot en gastheer en vz overlegorgaan Maasduinen Antoon Splinter.