Menu
Sluiten

Nieuwe bewindspersonen: kansen voor natuur en landschap

10 januari 2022

Nieuwe bewindspersonen: kansen voor natuur en landschap

Vandaag, 10 januari 2022, zijn de nieuwe bewindspersonen van het Kabinet Rutte IV beëdigd. Daarmee is het officieel: er is niet alleen een minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, maar nu ook een minister “voor Natuur en Stikstof”. LandschappenNL ziet hierin de erkenning van het belang van een adequate aanpak van het stikstofvraagstuk, gekoppeld aan de noodzakelijke transitie van de landbouw.

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: Henk Staghouwer

Staghouwer zal als minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit onder meer sturing gaan geven aan de transitie naar kringlooplandbouw. In de provincie Groningen, waar hij sinds 2013 Gedeputeerde is, heeft hij zich al eerder ontfermd over landschap, natuur en landbouw.

Marco Glastra, directeur van Het Groninger Landschap: “We hebben met Henk Staghouwer altijd goed kunnen samenwerken en kijken dan ook uit naar zijn aanpak op het landelijk toneel. Staghouwer was in Noord-Nederland een groot voorvechter voor natuurinclusieve landbouw. Een belangrijke insteek als je landbouw èn natuur een goede en volhoudbare toekomst wil geven.

Minister voor Natuur en Stikstof: Christianne van der Wal

Christianne van der Wal (eerder gedeputeerde in Gelderland en landelijk voorzitter van de VVD) is de minister ‘voor Natuur en Stikstof’. Het is overigens voor het eerst dat ‘Natuur’ een eigen minister krijgt. Haar taak is o.a. te sturen op vermindering van de stikstofuitstoot en wel zodanig dat voor natuur weer een ‘gunstige staat van instandhouding’ ontstaat. Het nieuwe Nationaal Programma Landelijk Gebied voorziet in de nodige investeringen in natuurherstel, -beheer en -behoud. Met een, in het coalitieakkoord beschreven ‘onontkoombare aanpak voor natuurverbetering’, ‘ecologische analyses’, een ‘ecologische autoriteit’ en een budget van 25 miljard, kunnen de provincies op voorwaarde van resultaatgericht werken, gebiedsgericht aan de slag. Hierbij zijn de provinciaal en regionaal georganiseerde natuur- en landschapsorganisaties onmisbare schakels. Hank Bartelink, directeur-bestuurder van LandschappenNL: “Dit is waar wij goed in zijn, waarvoor we ingericht zijn. Lokaal en regionaal aan de slag, ten bate van natuur en landschap. We hebben de mensen en de kennis in onze organisaties. Gebiedsgericht werken is noodzakelijk en ons op het lijf geschreven. Van der Wal heeft er al blijk van gegeven van aanpakken en samenwerken te houden: dat spreekt mij zeer aan, en daar dragen wij graag ons steentje aan bij.

Aan de slag

LandschappenNL kijkt uit naar de kennismakingsgesprekken met de nieuwe ministers, en staat klaar om aan de slag gaan met de uitdagingen voor natuur en landbouw. Onze expertise , o.a. op thema’s als het Aanvalsplan Landschapselementen, natuurbeheer, veenweiden, gebiedsprocessen, groene vrijwilligers en burgerbetrokkenheid, zetten we graag in, om samen met de overheid, daadwerkelijk ‘meters te maken’ de komende jaren. In natuurterreinen, in landbouwgebieden, en op de “landschapsgronden”.