Menu
Sluiten

Oproep tot tekenen petitie over natuurbeleid

26 oktober 2022

Beste mensen,

De Nederlandse natuur staat onder zeer zware druk: soorten verdwijnen en leefgebieden zijn aangetast. Door het aannemen van een motie afgelopen week ondermijnt de Tweede Kamer afspraken over natuurherstel die in Brussel zijn voorgesteld. Dit heeft desastreuze gevolgen voor de natuur in ons land. De Tweede Kamer moet tot inzicht komen dat dit besluit ingaat tegen eerdere afspraken over het natuurbeleid. LandschappenNL roept iedereen op om de onderstaande petitie te ondertekenen om de regering op andere gedachten te brengen.

De Europese Commissie bracht kortgeleden een voorstel uit voor een nieuwe Verordening Natuurherstel. Die moet ervoor zorgen dat de EU-lidstaten eenmaal herstelde natuur in stand houden. Verder moeten natuurtypen die onder Natura 2000 beschermd worden ook in de rest van Nederland worden beschermd. Het verbod op verslechtering van Natura 2000-gebieden zou zo straks ook voor een deel van het hele Natuur Netwerk Nederland (NNN) gaan gelden. Het NNN wordt nu alleen nog planologisch beschermd (je mag er geen huizen bouwen of een landbouwbedrijf beginnen), maar de natuurkwaliteit is er in de hele NNN heel slecht aan toe. Als verslechtering mag, dan betekent dat een nog verdere achteruitgang.

Op 20 oktober jl. heeft de Tweede Kamer een motie van de BBB aangenomen, waarin staat dat onze regering zich in Brussel maximaal moet inspannen om het verslechteringsverbod uit de nieuwe EU-verordening te krijgen. De motie werd ontraden door de minister van LNV, maar toch gesteund door een Kamermeerderheid. Met deze motie keert de Tweede Kamer zich expliciet tegen natuurherstel. In een tijd dat 70% van de insecten de afgelopen decennia is verdwenen en 69% van de gewervelde dieren wereldwijd, is het onbegrijpelijk dat de politiek de natuurkwaliteit in ons land verder wil laten verslechteren en Brussel oproept om zich daarachter te scharen. 

Op 21 oktober is deze petitie gestart om de Tweede Kamer op andere gedachten te brengen. Uw steun voor de petitie is meer dan welkom

Graag deze oproep ook doorsturen naar vrienden en bekenden.

Dank voor uw steun.

LandschappenNL