Menu
Sluiten

Pilot controles uitvoering Programmatische Aanpak Stikstof gestart

27 februari 2018

Binnen het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben de provincies een gezamenlijke aanpak ontwikkeld, 'Aanpak Tweejaarstermijn Programma Aanpak Stikstof (PAS)'. In het eerste kwartaal van 2018 wordt deze in een pilot getest. Met het PAS bewaken de provincies het evenwicht tussen natuur en het toestaan van economische activiteiten. Na evaluatie van de pilot in april, gaan de provincies de aanpak regulier uitvoeren. 

Economische activiteiten met een grotere stikstofdepositie dan de vastgestelde waarde voor een Natura 2000-gebied dat door deze activiteit wordt beïnvloed, hebben een vergunning nodig op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb). Als de provincie een vergunning afgeeft, verstrekt de provincie daarbij ook een hoeveelheid ontwikkelingsruimte, in feite de toegestane stikstofdepositie. Bij het ingaan van het PAS op 1 juli 2015 hebben de provincies afgesproken dat economische activiteiten die een vergunning met ontwikkelingsruimte krijgen binnen 2 jaar gerealiseerd moeten zijn. Als dat niet of niet helemaal is gelukt, kunnen de provincies de verstrekte ontwikkelingsruimte geheel of gedeeltelijk intrekken. 

Schaarse ontwikkelingsruimte
Er zijn verschillende redenen voor de provincies om onbenutte ontwikkelingsruimte in te trekken. Als de natuur verder onder druk is komen te staan, kan ingetrokken ontwikkelingsruimte niet opnieuw voor economische activiteiten worden uitgegeven, wat de stikstofdepositie blijvend beperkt en de natuur ten goede komt. Een andere reden kan juist zijn dat ontwikkelingsruimte schaars is en dat de provincie ingetrokken ontwikkelingsruimte wil benutten voor het toestaan van nieuwe economische activiteiten die anders niet zouden kunnen doorgaan.

Ervaring opdoen met controles 
In IPO-verband hebben de provincies een gezamenlijke aanpak ontwikkeld, Aanpak Tweejaarstermijn PAS die in het eerste kwartaal van 2018 wordt deze getest. Na evaluatie van de pilot in april, gaan de provincies de aanpak regulier uitvoeren. Ruim 2 jaar na de invoering van de PAS willen de provincies met de pilot ervaring opdoen met het intrekken van ontwikkelingsruimte en het controleren in hoeverre initiatiefnemers hun economische activiteiten inderdaad binnen twee jaar hebben gerealiseerd. Het pilotproject is vooral gericht op veehouderijbedrijven, omdat vergunningen met ontwikkelingsruimte vooral voor dit soort bedrijven zijn afgegeven.

Procedure
Bij de controles stelt de provincie vast in hoeverre het initiatief is gerealiseerd. Bij volledige realisatie zal de provincie de situatie aanmerken en registreren als akkoord. Bij geen of onvolledige realisatie zal de provincie de situatie aanmerken als niet akkoord, in principe gevolgd door een brief aan het betreffende bedrijf met het voornemen om de verstrekte ontwikkelingsruimte geheel of gedeeltelijk in te trekken. Hierbij krijgt het bedrijf de mogelijkheid om binnen een door de provincie bepaalde termijn op het voornemen te reageren door het indienen van een zienswijze. Vervolgens beoordeelt de provincie deze zienswijze. Afhankelijk van de situatie en onderbouwde zienswijze kan deze beoordeling leiden tot een besluit om een extra termijn te geven om het initiatief alsnog te realiseren, dan wel een besluit om geen extra termijn te geven en de verstrekte ontwikkelingsruimte geheel of gedeeltelijk in te trekken. Afhankelijk van de afspraken in een provincie voeren toezichthouders van de provincie zelf de controles uit of wordt dit gedaan door toezichthouders van de regionale uitvoerings- of omgevingsdienst namens de provincie.

Bron: IPO via GroeneRuimte