"Hier kan eventueel een mooie quote"

Aantasting landschap te voorkomen door goede registratie

14-12-2017 -

In verschillende artikelen kwam onlangs naar voren dat EU-subsidies erg negatieve gevolgen voor het landschap kunnen hebben. Dat uit zich in de aantasting van bermen en landschapselementen, zoals heggen, houtwallen en andere groenstructuren. De kern van dit probleem zit in een gebrekkige registratie. Boeren krijgen vergoedingen van de EU, voor iedere hectare die zij in gebruik hebben via het zogenaamde GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid).

Directe inkomensondersteuning
Directe inkomensondersteuning heet dat in het Brusselse jargon. Alleen wordt dat geld, anders dan in België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk, niet uitgekeerd voor de oppervlakte waarop landschapselementen staan. Dat blijkt gevolgen te hebben voor de wijze waarop boeren met hun landschapselementen omgaan. Door selectief te ploegen, te maaien en te snoeien zijn er boeren die de oppervlakte van de landschapselementen tot het minimum verkleinen om daarmee hun subsidiabele landbouwareaal te vergroten. Kennelijk is het financiële voordeel voor deze boeren, mede gezien de hoge grond- en pachtprijzen en de extra ruimte voor mest, zo groot dat zij overgaan tot deze illegale praktijken.

Andere aantasting
Een andere aantasting vindt plaats als boeren bosjes op hun landbouwpercelen terugbrengen tot minder dan 50m2 of een bomenrij onderbreken tot vrijstaande bomen. In die laatste hoedanigheid mogen deze groenstructuren namelijk wel meegeteld worden voor de subsidie. Het hoeft geen betoog hoe schadelijk dat is voor de betreffende groenstructuren. Sommige boeren gaan nog verder en kappen daarvoor zelfs bomen en houtsingels. Hoewel dit wettelijk verboden is conform de Wet Natuurbescherming (voorheen de Boswet), blijkt handhaving onvoldoende om dit gedrag te voorkomen. Het verweer van RVO, de verantwoordelijke Rijksdienst, dat zij via hun controle dergelijke praktijken weten uit te filteren, is zeer ongeloofwaardig, aangezien de registratie van landschapselementen niet op orde is. Het was zelfs de belangrijkste reden waarom Nederland, op aandringen van de RVO, besloot de landschapselementen buiten de subsidiabele oppervlakte te houden. Al deze problemen zouden voorkomen kunnen worden met een goede registratie van landschapselementen. Het kadaster is in principe prima in staat om dat te doen, maar tot nu toe ontbreekt de opdracht om de landschapselementen op te nemen in de basisregistratie. Wederom blijkt het belang van het goed registreren van landschapselementen.

Meer informatie: Gerrit-Jan van Herwaarden