"Hier kan eventueel een mooie quote"

Betere opname landschapselementen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

02-03-2020 -

De minister van LNV heeft het eindrapport van het onderzoek naar een betere bescherming van landschapselementen in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit onderzoek van bureau Ecorys vormt de reactie op een brief die LandschappenNL en anderen in juni 2018 aan de minister van LNV stuurden.

In de brief vroegen zij onder andere waarom Nederland landschapselementen niet meerekent in de hectarevergoedingen van het GLB. Het rapport doet meerdere suggesties voor een betere bescherming van landschapselementen, waaronder striktere handhaving van de instandhoudingsverplichting en een landsdekkende registratie. Dat laatste zou een investering van € 7 miljoen vragen. De adviezen worden verwerkt in het door Nederland nog op te stellen Nationaal Strategisch Plan, dat elke lidstaat aan de EU moet opleveren ten einde GLB gelden te kunnen claimen. De registratie van landschapselementen is niet alleen van belang voor een goede toepassing van GLB gelden, maar kan ook een nuttige bouwsteen vormen voor de landelijke Monitor Landschap.