"Hier kan eventueel een mooie quote"

Brief: Behoud Vogel- en Habitatrichtlijnen in huidige vorm

18-11-2015 -
Ministerie van Economische Zaken
De heer M. van Dam
Staatssecretaris van Economische Zaken

Geachte heer Van Dam,
 
Allereerst onze hartelijke gelukwensen met uw aanstelling als staatssecretaris van Landbouwen Natuur. Een mooie baan in een cruciale periode, waarin Nederland het voorzitterschap van de Europese Unie op zich zal nemen. U kunt Nederland mooier, rijker en leefbaarder maken.

Fitness check Vogel- en Habitatrichtlijnen 
Een van de onderwerpen die tijdens het Nederlands voorzitterschap aan de orde zal komen, is de huidige evaluatie (fitness check) van beide Europese Natuurrichtlijnen: de Vogel- en Habitatrichtlijnen. Bescherming die hard nodig is als fundament voor de bescherming van Europese en Nederlandse natuur. Uit meerdere Europese en Nederlandse onderzoeken blijkt immers dat de natuur onder druk staat én dat de bescherming - daar waar toegepast- effectief is. Bovendien toont het recordaantal steunbetuigingen uit de publieksconsultatie aan hoe groot het draagvlak is voor natuurbescherming in Nederland en de EU.

Oproep van negen Lidstaten
Reden om niet te tornen aan die bescherming, maar om juist te zoeken naar verbetering van de uitvoering ervan. Inmiddels hebben negen Europese Lidstaten, waaronder Duitsland, Frankrijk en huidig EU-voorzitter Luxemburg de Europese Commissie opgeroepen om de Vogel- en Habitatrichtlijnen in hun huidige vorm te behouden. Herziening zou leiden totjarenlange onzekerheid voor alle betrokkenen, een ongewenste vertraging in het bereiken van natuurdoelen en een grote verspilling van geld en energie. Deze energie zien wij liever in een verbetering van de implementatie van de Richtlijnen.

Lees hier verder...

Brief: Fitness Check-letter nine ministers to Vella