De Grutto gered? - Nieuws - LandschappenNL
"Hier kan eventueel een mooie quote"
Deel deze pagina

De Grutto gered?

06-09-2017 -

Goed nieuws voor de weidevogels: onderzoek van Wageningen UR naar Weidevogelscenario’s laat zien dat met extra geld de gruttopopulatie in Nederland kan worden gered. Het is dus mogelijk. Maar daar is politieke wil voor nodig. LandschappenNL ondersteunt de oproep van Vogelbescherming en BoerenNatuur.nl  aan het nieuwe kabinet hier positief over te besluiten en de (bescheiden) middelen die hiervoor nodig zijn, daadwerkelijk te reserveren. LandschappenNL geeft de betrokken partijen graag nog een paar aanbevelingen mee.

Succesvol weidevogelbeheer verankeren
Het gaat niet overal slecht met de weidevogels: in gebieden zoals Eemland en Amstelland is nu al sprake van succesvol weidevogelbeheer, vooral het resultaat van effectief weidevogelbeheer door de betreffende collectieven en de betrokkenheid van veel vrijwilligers. Autonome ontwikkelingen in de landbouw zoals schaalvergroting van bedrijven vormen echter een voortdurend risico voor de continuïteit van dat beheer. LandschappenNL pleit ervoor om succesvol weidevogelbeheer te verduurzamen, bijvoorbeeld door inzet van het instrument particulier natuurbeheer. Daarmee kan voor 30 jaar zekerheid worden geboden aan boer én weidevogel. Voor de provincies ligt er de dankbare taak om deze aanpak actief bij boeren onder de aandacht te brengen en hen daarin te faciliteren. Terreinbeherende natuurorganisaties kunnen boeren waar nodig ondersteunen, bijvoorbeeld bij de certificering als natuurbeheerder maar ook bij specifieke vraagstukken zoals de bestrijding van pitrus.

Ook aandacht voor andere soorten nodig
Een belangrijke onbalans is dat het huidige weidevogelbeleid zich vooral richt op de gruttopopulatie in Nederland en daarmee op 140.000 ha agrarisch gebied. LandschappenNL pleit voor versterking en behoud van landschapskarakteristieken èn biodiversiteit in juist het hele landelijke gebied. Niet alleen omwille van de andere weidevogelsoorten, maar juist ook ten bate van de kwaliteit van het hele landelijk gebied. Zo blijkt uit het rapport dat er met het nu voorgestelde beleid maximaal 51.000 broedpaar van de kievit zullen worden behouden. Dat is een kwart van de huidige landelijke populatie. Het is dus nodig om meer te doen. Sommige provincies nemen deze handschoen gelukkig op, zo heeft onder andere Overijssel (zij het nog bescheiden in omvang) al gericht beleid ontwikkeld voor de kievit. 

Natuurinclusief als stip op de horizon
Veel wat we nu doen om natuur te behouden oogt als redden wat er te redden is, daar doet het rapport van Wageningen UR helaas niets aan af. Willen we dat redden tot een succes maken, en misschien zelfs kunnen omzetten in een aanwas van weidevogelpopulaties, dan is meer nodig, vooral een verandering van de landbouw. LandschappenNL pleit nadrukkelijk voor een natuurinclusieve landbouw, eentje die op duurzame wijze gezond voedsel produceert en tegelijk ruimte laat voor een rijke biodiversiteit en een aantrekkelijk landschap. Ook uit welbegrepen bedrijfseconomisch belang. Dat vraagt extensivering van de landbouw, maar ook de bereidheid bij consumenten om meer te betalen voor voedsel dat op die manier wordt geproduceerd. Niet stoppen met praten dus, maar vooral ook doen: wij stellen voor pilots te starten om inhoud te geven aan natuurinclusieve landbouw. De provincies zijn nu aan zet voor de landbouw van morgen.

LandschappenNL
Aad van Paassen