"Hier kan eventueel een mooie quote"

Groene vrijwilligers: onmisbaar voor het Nederlands landschap

12-12-2015 -

Landschap: belangrijk, maar niet vanzelfsprekend
Het Nederlandse landschap is van grote maatschappelijke waarde: om in te wonen, te recreëren, te ondernemen. Van ecologisch en economisch belang. Maar het landschap is niet vanzelfsprekend; er is onderhoud nodig, inzet, om de kwaliteit ervan te behouden.

Landschap staat de laatste tijd meer in de belangstelling van politici en beleidsmakers. Maar er is nog steeds weinig geld voor beschikbaar. Onderhoud en beheer liggen dan ook voor een belangrijk deel in handen van vrijwilligers. En dat aandeel neemt nog toe, deels als gevolg van een groeiende publieke betrokkenheid bij landschap, en deels als gevolg van krimpende budgetten. Om nu en in de toekomst te kunnen wonen, werken en recreëren in een prettige groene omgeving, zijn die vrijwilligershanden dan ook blijvend nodig.

Faciliteren van vrijwilligers: voor kwaliteit en betrokkenheid
Om als vrijwilliger veilig aan de slag te kunnen is ondersteuning (kennis, training, materiaal) absoluut noodzakelijk. Provinciale Landschapsbeheerorganisaties maken zich hier al jaren sterk voor. Dat kost geld: om veilig, gestructureerd en doordracht aan de slag te kunnen, is professionele begeleiding onmisbaar. De Natuurwerkdag (7 november jl.) met ruim 14.000 deelnemers, laat zien dat veel mensen graag de handen uit de mouwen steken. Die betrokkenheid, het maatschappelijke draagvlak, is een groot goed. Maar het vereist ondersteuning; ondersteuning die de provinciale organisaties Landschapsbeheer en de provinciale Landschappen graag bieden en willen blijven bieden. Zodat iedereen, boeren, burgers en buitenlui maar ook mensen die niet zo snel aan de slag komen in onze samenleving, aan de slag kunnen.

Niets voor niets
Hoe meer maatschappelijke betrokkenheid bij landschap, hoe beter. Landschap is een collectief goed. De vrijwilliger inzet van burgers maakt dat men zich mede-eigenaar voelt. Dat publieke draagvlak moet gekoesterd worden, en zomogelijk vergroot. De groeiende groep groene vrijwilligers verdient ook daarom steun. Het past ook in het denkbeeld van de overheid, die steeds vaker en explicieter rekent op de samenleving als het, onder andere, gaat om groen vrijwilligerswerk. Maar voor wat hoort wat: diezelfde overheid heeft ook een taak als het gaat om het blijvend faciliteren van de burgerbetrokkenheid bij landschap. De Tweede Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Henk Leenders (PvdA) hebben het belang van de groene vrijwilligers op waarde geschat. Zij brachten recent een motie in die het groene vrijwilligerswerk ook de komende jaren in samenwerking met Rijk en provincie mogelijk maakt. De stemming over deze motie vindt plaats op dinsdag 8 december bij de begrotingsbehandeling voor natuur en landschap.

Onmisbaar
De provinciale organisaties Landschapsbeheer en de provinciale Landschappen ondersteunen in totaal ruim 75.000 vrijwilligers met materialen, cursussen en advies. Dankzij de inzet van al deze mensen worden wilgen geknot, houtsingels onderhouden, excursies verzorgd, bezoekerscentra bemenst, lesprogramma’s verzorgd, weidevogelnesten beschermd, nestkasten opgehangen, poelen opgeschoond, broeihopen voor ringslangen aangelegd, en nog veel meer. Kortom, een onmisbaar bijdrage voor de instandhouding van het Nederlandse landschap met al zijn regionale, gewaardeerde karakteristieken. De provinciale organisaties Landschapsbeheer en de provinciale Landschappen dragen bij aan de continuering van deze inzet voor het landschap.