"Hier kan eventueel een mooie quote"

Initiatiefnota’s voor veen en klimaat goed ontvangen door de Kamer

03-07-2019 -

Het klimaat verandert. Het risico op overstromingen in Nederland wordt steeds groter. Tegelijkertijd zijn er steeds langere periodes van droogte. En is het veen is aan het verdwijnen, met gevolg dat broeikassen de lucht ingaan. D66 en GroenLinks gingen samen aan de slag met plannen voor het veenweidegebied, wat resulteerde in 2 initiatiefnota’s die 1 juli in de Kamer zijn besproken. Met als doel het landschap natuurvriendelijker in te richten en als bonus daarmee ook de klimaatdoelstellingen dichterbij brengen.

Klimaatbestendig Nederland
In de nota “Droge voeten: voor een klimaatbestendig Nederland” staan maatregelen om Nederland aan de ene kant te beschermen tegen overstromingen. En aan de andere kant om verdroging te bestrijden. Een voorbeeld van een maatregel met positieve effect op het landschap is het stimuleren van burgers om eigen huis en leefomgeving te vergroenen en zo water vast te houden. Andere maatregelen zijn onder andere: nevengeulen meer mee laten stromen, behoud en herintroduceren van landschapselementen en verbreding van de kustzone.

Behoud van veen
De nota “Veen red je niet alleen” zoomt in op maatregelen om veendaling te voorkomen. Een van de maatregelen zijn peilfixatie en onderwaterdrainage. Dit zijn tijdelijke maatregelen om veenafbraak af te remmen. Om veen op lange termijn te behouden is het nodig om over te gaan op alternatief landgebruik, een andere maatregel uit de nota. Deze maatregel sluit aan bij het initiatief Innovatie Programma Veen, waar ook landschap Noord-Holland aan deelneemt. In een waterrijk proefveld wordt in diverse teeltvakken de productie van natte gewassen geïntroduceerd. Zo zorgt lisdodde teelt bijvoorbeeld voor isolatie en azolla voor veevoer.

Een andere maatregel waar je ook nog aan kan denken is het teruggeven van gebieden aan de natuur. Sommige polders lenen zich ervoor om volledig vernatten. Het Fryske Gea heeft een polder bij Blesse onder water gezet, waarbij de polder een natuurgebied is en tegelijkertijd extra water kan herbergen.

Boeren ondersteunen
De maatregelen hebben verregaande consequenties voor de boeren. Wij vinden het dan ook terecht dat de initiatiefnemers vragen om meer onderzoek, een nieuw verdienmodel voor boeren en coördinatie vanuit het Rijk. 

Dank aan de initiatiefnemers Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66). Tijdens het notaoverleg werd er vooral veel steun en waardering uitgesproken voor de initiatieven. Nu is het moment om snel aan de slag te gaan om de noodzakelijke maatregelen uit te voeren, die zowel leiden tot een duurzaam beheer van het veen en goede boterham voor de boer.