"Hier kan eventueel een mooie quote"

Invasieve exoten in het natuurbeheer

29-03-2018 -

Afgelopen 8 februari vond het symposium  ‘Omgaan met invasieve exoten in het terreinbeheer” plaats in Nijkerk. Het symposium onder voorzitterschap van Anne Reichgelt van de VBNE werd georganiseerd door Unie van Bosgroepen, LandschappenNL, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Federatie Particulier Grondbezit als een van de activiteiten binnen het kennisprogramma van de VBNE.  LNL had een groot aandeel in de organisatie. Met een grote opkomst van beheerders vanuit alle organisaties was de bijeenkomst een groot succes.

Het symposium gaf inzicht in de nieuwste kennis over de bestrijding van zeven exoten, namelijk duizendknoop, Amerikaanse vogelkers, reuzenbalsemien, berenklauw, watercrassula, trosbosbes en zonnebaars en de beleidsmatige en wettelijk achtergronden (zoals de Europese lijst van invasieve exoten). Afhankelijk van de betrokken invasieve soorten passeerden in de verschillende workshops methoden als uittrekken, zagen, maaien, drukbegrazing en schaduwwerking en de kosten daarvan de revue. Planmatig werken dient altijd de rode draad te zijn. Opvallende constatering was dat bij de bestrijding van vrijwel elke invasieve exoot de inzet van vrijwilligers het meest effectief blijkt. Ze werken niet alleen goedkoper dan professionals, ze behalen ook betere resultaten dan methodes met gif. Het uitbannen van chemische middelen als glyfosaat lijkt inmiddels de trend te zijn. Gemotiveerd houden van vrijwilligers is dus een belangrijke uitdaging bij de aanpak van exoten.

Soms dient geaccepteerd te worden dat een exoot niet meer verdwijnt, zoals de Amerikaanse vogelkers. De keuze kan zijn de soort voorlopig te integreren in het bossysteem (als kwaliteitshout!) en/of  via geleidelijke overgang inheemse soorten op termijn de overhand te geven.  De resultaten in de vorm van presentaties en praktijkadviezen zijn beschikbaar op de website van de VBNE.