"Hier kan eventueel een mooie quote"

Invoerdatum Wet natuurbescherming van 1 juli 2016 naar 1 januari 2017

04-02-2016 -

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft in goed overleg met de provincies besloten de datum van invoering van de nieuwe Wet natuurbescherming te verschuiven van 1 juli 2016 naar 1 januari 2017. Dit met het oog op een zorgvuldige invoering van de nieuwe regelgeving en de voor de uitvoeringsregelgeving te doorlopen procedurele stappen. Van Dam schrijft dat in een brief aan de Tweede Kamer. 

Een belangrijk onderdeel van het invoeringstraject is de totstandkoming van de uitvoeringsregelgeving. Weliswaar zijn de meeste regels in de wet zelf opgenomen, maar voor enkele onderwerpen bevat de wet de opdracht of mogelijkheid om regels vast te stellen bij lagere regelgeving: bij algemene maatregel van bestuur (“Besluit natuurbescherming”) of ministeriële regeling (“Regeling natuurbescherming”). 

Het gaat onder meer om regels over de Programmatische Aanpak Stikstof, de aanwijzing van categorieën van gevallen waarin de minister van Economische Zaken in plaats van Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag is voor de verlening van Natura 2000-vergunningen en Flora- en faunaontheffingen, nadere regels over de jacht, het gebruik van het geweer en andere middelen om dieren te vangen en te doden en regels over het verhandelen en bezit van dieren en planten van beschermde soorten en producten daarvan. Van Dam verwacht de ontwerpen in mei 2016 aan de Tweede en Eerste Kamer te overleggen. 

Voorafgaand aan deze voorhangprocedure vindt eerst de consultatieronde plaats. Van Dam heeft de ontwerpen voor commentaar voorgelegd aan maatschappelijke organisaties van belanghebbenden, het Interprovinciaal Overleg, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Unie van Waterschappen, de Raad voor de Rechtspraak en het College Bescherming Persoonsgegevens. Voorts kan eenieder een reactie geven via internetconsultatie. Eind februari 2016 sluit de termijn voor inbreng. Dan zal ook een onderzoek naar de gevolgen voor de regeldruk zijn afgerond.

Bron: Ministerie van Economische Zaken, 04/02/16