"Hier kan eventueel een mooie quote"

It Fryske Gea: Ondertekening intentieverklaring weidevogels

06-12-2017 -

Samenwerking vergroot kansen voor weidevogels

Met de ondertekening van de intentieverklaring weidevogels verbinden tien organisaties* zich aan elkaar en aan de weidevogels in de gemeente Leeuwarden. Op maandag 27 november is de verklaring ondertekend door de betrokkenen. De organisaties hebben afspraken gemaakt waardoor uiteindelijk het aantal weidevogel broedparen in de gemeente Leeuwarden moet toenemen. Tussen Leeuwarden en Grou is een pilotgebied bepaald. In dit gebied worden de leefomstandigheden van de weidevogels zo ideaal mogelijk gemaakt.

Samenwerking
Al jarenlang zijn betrokken Friese boeren, waterschappen en vogelwachters bezig om de teruggang van weidevogels in Fryslân te keren. “Wij kunnen als boeren veel doen, maar we hebben meer partijen nodig om resultaten te bereiken,” geeft voorzitter De Vries van Collectief It Lege Midden aan. De afspraak tussen de betrokken partijen om de samenwerking te bevorderen speelt hierbij een belangrijke rol. “Wij werken samen met de partijen en willen hen verbinden,” aldus wethouder Jan Atze Nicolai van de gemeente Leeuwarden.

Delen van kennis
Jaarlijks evalueren de betrokken partijen de ontwikkeling van de weidevogelstand. Indien nodig nemen ze maatregelen of maken ze intenties concreter. Door het delen van kennis wordt adequaat gereageerd op de veranderingen in het gebied. “We willen kennis inzetten ter ondersteuning van de weidevogelbiotoop,” vertelt mevrouw Versteegh van Weidevogellectoraat van Hall Larenstein.

Kijk ook hier! 

* de deelnemende partijen zijn: gemeente Leeuwarden, Provincie Fryslân, Collectief It Lege Midden, Bond van Friese Vogelwachten (BFVW), Wetterskip Fryslân, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, LTO Noord Midden-Fryslân, LF2018 ‘Kening fan ‘e Greide’, Weidevogellectoraat Hogeschool van Hall Larenstein.