"Hier kan eventueel een mooie quote"

Kamerbrief Voortgang aanpak stikstof

17-12-2019 -

In de kamerbrief 'Voortgang Aanpak Stikstof' die is verschenen, worden de processtappen beschreven om te komen tot maatregelen om de stikstofproblematiek aan te pakken. Het betreft hier een weergave van de stand van zaken met betrekking tot reeds genomen en voorgenomen maatregelen. Daarmee schuift het kabinet een fundamentele oplossing van het probleem voor zich uit. In het recent uitgebrachte plan 'Benut stikstofcrisis als kans voor natuur en alle Nederlanders' van de samenwerkende natuur- en milieuorganisaties worden concrete aanbevelingen gedaan om stapsgewijs tot een systeemverandering te komen. Met als doel meer ruimte voor natuur en biodiversiteit, economische ontwikkeling, een aantrekkelijk landschap en een gezonde leefomgeving.