"Hier kan eventueel een mooie quote"

Landschap verdient meer ambitie

01-03-2017 -

Het kabinet bracht onlangs (17 februari jl.) de startnota Nationale Omgevingsvisie (NOVI) uit. Daar was met spanning naar uitgekeken, in de verwachting hierin te lezen wat de overheidsambities zijn ten aanzien van het landschap. Staatssecretaris Van Dam (EZ) kondigde eind vorig jaar, in een brief naar de Tweede Kamer, aan dat een visie op landschap in de NOVI een plek zou krijgen, zodat landschappelijke kwaliteiten integraal konden worden meegenomen. Rijk en provincies broedden op een concreet bod, als inbreng voor de NOVI, om voortvarend aan de slag te gaan met landschap.

Wie de startnota leest, vindt daar nog weinig van terug. Landschap wordt summier genoemd in het hoofdstuk over cultuur en erfgoed, komt vervolgens kort aan bod in het hoofdstuk over energievoorziening en een laatste verwijzing vinden we terug bij het onderdeel ‘natuur’. Van een integrale visie op landschap is vooralsnog geen sprake. Zo blijft er weinig over van de ambitie om landschap expliciet op de agenda te zetten en wordt het thema naar de marges van andere beleidsterreinen gedirigeerd.

Een bijkomend zorgpunt betreft het onvoldoende benutten van belangrijke transities m.b.t. klimaat/energie en landbouwproductie. De Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur wees onlangs nog in haar rapport ‘Verbindend Landschap’ op de kansen die deze transities bieden. Daar is op het gebied van landschap ambitie voor nodig. Uit de startnota NOVI valt op te maken dat de ambitie is gericht op behoud van bestaande kwaliteiten van landschap. Hoewel magertjes, klinkt dat niet verkeerd: maar de vraag is wat daarvan overblijft gezien de ervaringen met vaak prevalerende economische belangen.

Met de dunne ambitie in de startnota NOVI worden kansen om ons landschap kwalitatief te versterken gemist. Laten we maximaal inzetten om die weeffout in het vervolgtraject te corrigeren, om ‘landschap’ die bestuurlijke aandacht te geven die het maatschappelijk gezien meer dan verdient.