"Hier kan eventueel een mooie quote"

Landschapsbeheer Groningen brengt toestand landschap Westerkwartier in kaart

15-12-2017 -

Gaat het goed met het Groningse cultuurlandschap of gaat de kwaliteit nog steeds achteruit? Om daar zekerheid over te krijgen, inventariseert Landschapsbeheer Groningen elk jaar alle waardevolle landschapselementen in een deel van de provincie aan de hand van het Meetnet Agrarisch Cultuurlandschap (MAC). In vijf jaar tijd brengt zij zo de kwaliteit van enkele kenmerkende landschapstypen van Groningen in kaart. In 2016 werd de driehoek Niebert, Nuis en Zevenhuizen in de gemeenten Marum en Leek geïnventariseerd. Deze inventarisatie is de eerste voor dit gebied en wordt gezien als nulmeting.

Karakteristiek voor het Westerkwartier zijn de vele houtsingels, bosjes en petgaten. Het gebied kenmerkt zich door een fijnmazig landschap met houtsingels langs percelen en wegen. De dorpen liggen als lange linten in het landschap. Veel voorkomende boomsoorten zijn elzen, berken, eiken en in mindere mate beuk. Bij circa 30% van de beplanting zijn gebreken geconstateerd. De bosjes zien er over het algemeen zeer goed uit, net als de weg- en perceel beplanting. De solitaire bomen kennen echter relatief veel sterfte of vertonen duidelijke gebreken. Twintig procent van de beplanting heeft binnen een jaar onderhoud nodig en de helft binnen vijf jaar. Daarbij gaat het met name om het dunnen van de bosjes, kroonverzorging en het opsnoeien van de bomen.

Landschapsbeheer Groningen draagt bij aan het behouden en verbeteren van het oorspronkelijke Groningse landschap. De resultaten van de inventarisatie zullen dan onder ook onder de aandacht worden gebracht bij politici, beleidsmakers en terreineigenaren. Over vijf jaar wordt dit gebied opnieuw geïnventariseerd. Dan kan de vooruitgang of achteruitgang worden vastgesteld. Aan de hand van de resultaten kan dan ook het huidige beleid worden geëvalueerd.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Nationale Postcodeloterij en het Gebiedsfonds Westerkwartier.