"Hier kan eventueel een mooie quote"

Maatregelen nodig voor kurkdroge natuur!

02-05-2019 -

Natuurmonumenten, het Wereld Natuur Fonds en LandschappenNL maken zich grote zorgen over de droogte en de gevolgen daarvan voor de natuur. Daarom roepen zij de UvB en het IPO op om maatregelen te treffen.

De natuur heeft door droogte in 2018 flink te lijden gehad. Op sommige plekken is sprake van herstel, maar op andere plaatsen is schade ontstaan of zal herstel jaren duren. De huidige droogte verergert de problematiek. De effecten zijn direct zichtbaar in natuurgebieden: lage (grond)waterpeilen, droogvallende beken, afbraak van veen. Door de droogte neemt bovendien het risico op natuurbranden toe, gaat de waterkwaliteit achteruit, en kan verzilting optreden.

Natuurmonumenten, LandschappenNL en het Wereld Natuur Fonds schrijven aan de Unie van Waterschappen (UvW) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) dat een uitgebreidere, landsdekkende monitoring en evaluatie van ecologische effecten van de droogte noodzakelijk is. Ook pleiten we voor het vasthouden van water, voor vermindering van gebruik van (grond)water, en voor het verplaatsen van zoetwaterinnamepunten. Sowieso vragen bijzondere weersextremen om een flexibeler waterbeheer.

Robuuste, met elkaar verbonden natuurgebieden hebben een gezondere waterhuishouding en zijn beter bestand tegen weersextremen als gevolg van klimaatverandering. Zodoende draagt de natuur ook bij aan de zoetwatervoorziening, aan het ruimte bieden aan waterverschotten, en aan het tegengaan van verzilting. Samen zijn dat grote maatschappelijke belangen, groter dan dat van natuur alleen. Wij roepen daarom op, versneld structurele maatregelen te nemen voor een betere bescherming van kwetsbare natuurgebieden.