"Hier kan eventueel een mooie quote"

Ministerie van Economische Zaken kondigt Plan van Aanpak Weidevogels aan

12-12-2015 -

Het ministerie van Economische Zaken heeft aangekondigd samen met betrokken partijen in 2016 een Plan van Aanpak Weidevogels op te zullen stellen. LandschappenNL is daar blij mee, want met de weidevogels gaat het al decennia niet goed. De aantallen Kievit en Grutto bijvoorbeeld dalen elk jaar zo’n 5%, en van een soort als de Veldleeuwerik is sinds 1990 meer dan 60% van de populatie verdwenen.  Zeker zijn er gebieden waar men de weidevogelstand - dankzij grote inspanningen - op peil weet te houden, zoals in Eemland en Amstelland. Maar helaas zijn er veel meer gebieden waar de aantallen achteruit hollen of de weidevogels zelfs volledig verdwenen zijn, zoals in de Achterhoek en in de polders nabij Den Haag en Leiden.

Knelpunten
Het nieuwe stelsel Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer heeft er absoluut aan bijgedragen dat er bij boerenorganisaties meer dan voorheen aandacht is voor weidevogels. Desalniettemin vormen de ontwikkelingen in de landbouw nog steeds het grootste knelpunt voor de weidevogelpopulaties: de tijd zal uitwijzen of het ANLb daar een kentering in heeft kunnen bewerkstelligen.

Echter, wat veelal over het hoofd wordt gezien is dat ook planologische beslissingen debet kunnen zijn aan het verdwijnen van weidevogels. Infrastructurele werken hebben vaak negatieve gevolgen voor weidevogels, en compensatiemaatregelen zijn niet vanzelfsprekend. Weidevogelrijke gebieden verdienen adequate planologische bescherming zodat de ontwikkeling van natuur-inclusieve landbouw gestimuleerd wordt.

Betrokkenheid van burgers
Het verdwijnen van weidevogels van het platteland is om meer redenen te betreuren. Weidevogels zijn immers ook de iconen van het gebied, het levend bewijs dat er sprake is van een waardevol landschap, en van het feit dat de beheerinspanningen ergens toe hebben geleid. Het verdwijnen van weidevogels betekent dat vrijwilligers die helpen bij het  tellen, beschermen en monitoren van weidevogels en/of bij het beheer van natuur en landschap, gefrustreerd afhaken. Een slechte zaak ook voor het draagvlak van boerennatuur.

LandschappenNL: vier aandachtspunten bij het Plan van Aanpak Weidevogels
LandschappenNL ondersteunt de ambitie van de staatssecretaris ten aanzien van de weidevogels van harte en geeft voor het Plan van Aanpak graag de volgende aandachtspunten mee:

  1. Weidevogelbeleid vereist maatschappelijk draagvlak. De steun voor investeringen in behoud en beheer van weidevogels is gebaat bij een actief legioen van vrijwilligers dat helpt met tellen, monitoren en beheren. Voor LandschappenNL is het behouden en vergroten van de betrokkenheid van burgers daarom cruciaal.
  2. Behoud van betrokkenheid van burgers kan niet zonder verbetering van de effectiviteit van het beheer. Het aantal gebieden waar het goed gaat met weidevogels groeit, zij het langzaam. Maar ook daar zijn weidevogels onderhevig aan autonome ontwikkelingen in de landbouw. LandschappenNL acht het bevorderen van een duurzame, natuur-inclusieve landbouw van groot belang.
  3. Het Plan van Aanpak richt zich op de zgn kerngebieden. Dat betreft slechts een klein deel van Nederland, in tegenstellig tot de ambities in de motie Grashoff-Leenders. Natuurlijk kunnen we niet overal hoge dichtheden weidevogels realiseren. Maar de zorg voor weidevogels juist ook buiten de kerngebieden is wel zinvol, al was het maar omdat daar zich het grootste deel van de populaties bevindt. De vraag is hoe de beleidsmatige wensen te matchen met de financiële haalbaarheid en de biologische realiteit.
  4. LandschappenNL is nauw betrokken bij het implementeren van de methodiek voor beheermonitoring weidevogels. Dat stelt de Collectieven in staat om het weidevogelbeheer te optimaliseren, door adequaat te reageren op ontwikkelingen in het veld. Die beheermonitoring richt zich nu nog grotendeels op de grutto: voor LandschappenNL vormt de verbreding van de beleidsvisie naar meer soorten dan alleen de grutto het vierde aandachtspunt.