"Hier kan eventueel een mooie quote"

Natuur en gezondheid; koplopers gaan starten met een alliantie

11-10-2017 -

Groen is gezond!
Steeds meer onderzoeken en pilots onderstrepen de positieve effecten van natuur op de gezondheid. Toch verloopt de inzet van natuurgerichte interventies in de reguliere zorg, van preventie tot behandeling en nazorg, maar moeizaam. Het is tijd voor een systeemverandering. Wat is daar voor nodig? Welke rol spelen groene organisaties hierin? Wat kunnen we leren van de voorlopers in de zorg die de kracht van natuur benutten? Tijdens het Landschapssymposium 2017, gehouden op 10 oktober in Putten, is vanuit verschillend perspectief toegelicht hoe op voorgaande vragen een antwoord geformuleerd kan worden.

De praktijk laat zien dat op lokaal niveau al veel gebeurt. Biowalking van IVN, Gezond Natuurwandelen van o.a. Landschap Noord-Holland en programma’s van Landschap Overijssel voor jong-dementerenden, vluchtelingen en jongeren met een beperking zijn sprekende voorbeelden hoe groen en zorg op lokaal niveau mensen kunnen helpen en verbinden in het groen.

Beleidsmakers en onderzoekers zien dat er een effect is van groen op gezondheid alleen hoe gedegen is deze bewijslast en wat betekent het voor ons zorgsysteem. Fons van der Lucht, RIVM, zoomt in zijn presentatie in op een zwarte stip op de horizon. De zorgkosten zullen in 2040 20% van het BNP  zijn i.p.v. van de 14% nu. Van der Lucht zegt: ’De zorg voor de geest kost het meest.’ Uit onderzoek komt nu al naar voren dat binnen dit zorgdomein natuur een bewezen effect heeft. Harry Boeschoten van Staatsbosbeheer daagt de groene organisaties uit om de blik als beheerder eens om te draaien. Groen begint bij de voordeur en is er voor alle groepen in de samenleving. Een Engels onderzoek laat zien dat de groene actieradius van een kind in de loop der jaren verkleind is van 10 km begin 20 ste eeuw tot een straal van 275 meter rondom huis anno 2017. Als de groene organisaties de handen in een slaan kunnen zij zeker een eerste stap zetten om natuur letterlijk en figuurlijk dichterbij mensen te brengen.De openbare ruimte kan zeker bijdragen aan de algemene gezondheid betoogt Hugo Backx van GGD GHOR. Integraliteit hierbij is voorwaardelijk. Er is een grote uitdaging voor de lokale politiek om deze integraliteit mogelijk te maken door inwoners te betrekken bij omgevingskwaliteit. ‘Mobiliseer de burger sta toe dat zij zich roeren voor omgevingskwaliteit’ :zegt Backx. Om dit voor elkaar te krijgen is het nodig om zelf een stapje terug te doen en vertrouwen te hebben in de kwaliteit van anderen. De beoogde systeemverandering die geformuleerd is als vraag voor het symposium zou kunnen worden vertaald als een veranderstrategie geeft Henk Soorsma van Ministerie van VWS aan. Het huidige zorgstelsel zal de komende jaren gehandhaafd blijven. Door toepassing van een set van maatregelen denk aan wet- en regelgeving, preventieprogramma’s en het programma Alles is gezondheid zou je wel aan een verandering kunnen werken met als effect het verbeteren van de gezondheid en uiteindelijk een lagere ziektelast.

Annette Postma, procesregisseur natuur en gezondheid, blikt terug en kijkt vooruit. Volgens haar is de stap van pilot naar systeemverandering te groot. Het is na veel initiatieven nu tijd om de koplopers samen te laten werken aan strategische visie. Dat daarbij de witte wereld en de groene wereld de handen in een slaan en het eigen belang daarbij niet voorop zetten, benoemt zij als een grote stap voorwaarts. Samen aan de slag gaan voor de juiste doelgroep moet resultaat opleveren.

LandschappenNL, IVN en Staatsbosbeheer werken samen een natuur en gezondheid

Bekijk HIER de presentaties.