"Hier kan eventueel een mooie quote"

Nieuwe investering voor Nationale Parken

26-07-2019 -

De komende jaren wordt er gewerkt aan de ontwikkeling van Nationale Parken nieuwe stijl. Om een extra impuls te geven aan deze kwaliteitssprong stelt minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) over 2020 – 2022 eenmalig zes miljoen euro beschikbaar. LandschappenNL is blij dat er nu werk gemaakt gaat worden van de eerdere voorbereidende plannen.

Met dit bedrag wordt er gewerkt aan grotere en sterkere parken op het gebied van kwaliteit, bescherming en beleving. Het geld dat hiervoor beschikbaar komt, wordt aangevuld met cofinanciering vanuit de regio. De provincies zijn verantwoordelijk voor de afzonderlijke Nationale Parken, het Rijk is verantwoordelijk voor het stelsel en wijst de parken aan op voordracht van de provincies.

Samenwerking
Vanuit onder andere het ministerie van LNV, de provincies, Staatsbosbeheer, IVN, ANWB, Stichting Samenwerkingsverband Nationale Parken en LandschappenNL, zijn gezamenlijke ambities geformuleerd voor Nationale Parken nieuwe stijl. De kern daarvan ligt bij grotere parken met een sterke gebiedsidentiteit en een hoge beleefbaarheid. Regionaal wordt er ook gekeken om de parken ruimer te begrenzen. Dit betekent dat dorpen – en soms ook steden – onderdeel kunnen uitmaken van het nationaal park. Om dit te bereiken wil minister Schouten samenwerken met provincies, parken, terreinbeherende organisaties, natuurorganisaties, ondernemers en de toeristenbranche. Gezamenlijk doel is ervoor zorgen dat de natuur-, cultuurhistorische en landschappelijke kwaliteiten van onze parken wordt versterkt.

Motie Jacobi-Van Veldhoven
Het is alweer even geleden, maar dankzij de in 2014 aangenomen motie van Lutz Jacobi (PvdA) en Stientje van Veldhoven (D66) is al gestart met een kwaliteitssprong voor de Nationale Parken. Beiden hebben zich altijd erg ingezet voor behoud van landschap, landschapselementen en de mogelijkheden om dit ook te beleven. Met deze impuls geeft Minister Schouten hier verder vervolg aan.

Nationale parken
Nationale parken zijn de pronkstukken van onze natuur. Ook vervullen ze een veelzijdige rol binnen onze samenleving. Zo bieden ze kansen om van de natuur te genieten en tegelijkertijd bij te dragen aan het besef dat natuur kwetsbaar is en beschermd moet worden. Daarbij zijn betrokkenheid vanuit de omgeving en educatie van groot belang. Daarom stelde minister Schouten – naast de eenmalige zes miljoen euro – eerder al jaarlijks een miljoen euro beschikbaar voor educatie in de nationale parken.  

Lees de voledige kamerbrief hier.