"Hier kan eventueel een mooie quote"

Overleg MP Rutte & minister Schouten met vertegenwoordigers landbouw en natuur: een constructieve verkenning

29-01-2020 -

Vandaag hebben vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties in ons land, waaronder LandschappenNL, overleg gevoerd met het kabinet en met vertegenwoordigers van de landbouwsector, over de actuele stikstofcrisis. Het Landbouwcollectief had bedankt omdat men zelfstandig zaken wil doen met het kabinet. Landbouworganisaties als LTO-Nederland, het NAJK, BoerenNatuur alsook de VION zagen wèl het de waarde van overleg met de natuur- en milieuorganisaties, en participeerden in het overleg vanmiddag.

LandschappenNL was erg content met de uitnodiging van het kabinet: wij dringen al langer aan op een gemeenschappelijke (!) dialoog met de overheid, in plaats van sector-specifieke gesprekken met die overheid.

Premier Rutte en minister Schouten benoemden in hun toelichting het belang van een respectvolle benadering van elkaars standpunten, van een gezamenlijk zoeken naar oplossingen voor vraagstukken voor de korte termijn alsook de lange termijn. De stikstofcrisis vraagt om oplossingen op korte termijn. Maar in het gesprek bleek ook een breed gedeelde opvatting dat het noodzakelijk is samen ook over de langere termijn na te denken: hoe te komen tot een gezamenlijke visie op het toekomstige vitaal platteland, met daarin een duurzame voedselproductie, een waardevol landschap, hoge biodiversiteit, vestigingsklimaat en dergelijke. En hoe elkaar daarin te versterken.

Aan de orde kwam nadrukkelijk ook de hoge administratieve last van het hedendaags boerenbedrijf, het woud aan regels, het (financiële) onvermogen van jonge boeren om maximaal in te zetten op de transitie. En het vaak gevoelde gebrek aan waardering. Mogelijkheden van meer samenwerking tussen boeren en natuurbeheerders kwamen op tafel, toverwoorden waren 'gebiedsgerichte benadering' en ‘keten-denken’. Benoemd werd het belang ketenpartners te betrekken in de gesprekken. Afgesproken is rond de zomer een vervolgbijeenkomst te organiseren, met versterkte participatie vanuit de keten.

De bijeenkomst van vandaag was uitdrukkelijk niet bedoeld ter besluitvorming, maar gericht op een open en constructieve gedachtenwisseling. Die is er zeker geweest. Hopelijk leidt deze bijeenkomst mede tot een duidelijke stellingname van het kabinet op korte termijn, waardoor natuur en landbouw weer verder aan de slag kunnen in het besef dat zij elkaar nodig hebben en dat zij rekening dienen te houden met elkaars belangen. Als alle betrokken partijen van dat besef doordrongen zijn, kunnen er stappen gemaakt worden. Aan ons zal het niet liggen.