"Hier kan eventueel een mooie quote"

Provincie Utrecht verkoopt Park Vliegbasis Soesterberg aan Utrechts Landschap

17-10-2017 -

Park Vliegbasis Soesterberg wordt verkocht aan Utrechts Landschap. Hierover hebben Gedeputeerde Staten en de Raad van Toezicht van Utrechts Landschap een besluit genomen. De verkoop vindt plaats vanuit de gezamenlijke intentie om de bijzondere combinatie van natuur, militair erfgoed en cultuurhistorie voor de toekomst te beschermen, en bezoekers hiervan deelgenoot te maken. Utrechts Landschap betaalt € 4,7 miljoen euro voor het 375 hectare grote natuurgebied. De hoogte van dit bedrag is gebaseerd op een onafhankelijke taxatie.

De provincie kocht het grootste deel van de voormalige vliegbasis in 2009, toen de luchtmacht het gebied verliet. Omgevormd tot Park Vliegbasis Soesterberg kreeg het een gecombineerde bestemming van een bijzonder natuurgebied met net zo bijzonder militair erfgoed. Door middel van zonering werden bepaalde delen afgesloten om de natuur te beschermen, andere delen werden opengesteld voor recreatie zoals wandelen en fietsen. Het terrein is onderdeel van twee belangrijke ecologische corridors. De voormalige vliegbasis vormt hiermee een belangrijke schakel in het Natuurnetwerk Nederland en in het gebiedsontwikkelingsprogramma Hart van de Heuvelrug. Dit jaar voert de provincie nog een verbeterslag uit op een aantal ontbrekende schakels in de padenstructuur en een aantal recreatieve voorzieningen zoals bebording, meubilair en hekwerken.‘We hebben er het volste vertrouwen in dat dit bijzondere natuurgebied met de rijke historie bij Utrechts Landschap in goede handen is,’ aldus gedeputeerde Mirjam Maasdam. ‘De verkoop van Park Vliegbasis Soesterberg draagt bij aan onze doelstelling voor behoud en bescherming van de natuur, en het openstellen en beleefbaar maken van het Park en onze militaire historie. We hebben voor de verkoop een zorgvuldig proces met elkaar doorlopen. We verkopen immers niet iedere dag een voormalige vliegbasis.

Michaël Kortbeek, voorzitter van het stichtingsbestuur van Utrechts Landschap: ‘Park Vliegbasis Soesterberg is onze grootste aankoop sinds de oprichting in 1927. Nog niet eerder in onze geschiedenis kochten we zo’n groot aaneengesloten gebied vol ecologische en cultuurhistorische schatten. De natuur, het militaire erfgoed, de stilte en ruimte. Al deze kostbaarheden zijn hier te vinden. We zijn erg blij dat we binnenkort dit gebied tot onze eregalerij mogen rekenen.’

Leefgebied 2000+ soorten
Park Vliegbasis Soesterberg is het leefgebied van meer dan 2000 soorten. Het grootste bloemrijke schraalgrasland van Noordwest-Europa herbergt honderden verschillende plantensoorten, die tal van insecten en vogels aantrekken, zoals de zeer zeldzame kommavlinder.

Bijzonder is ook de veldleeuwerik die Park Vliegbasis Soesterberg als broedplaats heeft. Sinds 1960 nam hun aantal in Nederland met maar liefst 95% af. Op de vliegbasis wordt veruit de grootste populatie van Midden-Nederland geteld. Ook uitgestrekte bos- en heidegebieden trekken veel soorten aan. Dieren als ree, bunzing en das komen volop voor. De buizerd broedt er, evenals de bosuil, de havik en zelfs de zeldzame wespendief.
In de voormalige militaire bunkers overwinteren vleermuizen. Op de heide leeft de blauwvleugelsprinkhaan, een zeldzame soort die normaal gesproken alleen in duinvalleien te vinden is. Ook zijn er zandhagedissen en levendbarende hagedissen waargenomen.
Voortvloeiend uit de Wet natuurbescherming moet tijdens het broedseizoen elk jaar van 15 maart tot 15 augustus de landingsbaan van de vliegbasis voor publiek wordt afgesloten, om verstoring van broedende beschermde diersoorten te voorkomen.

Wandelroutes en fietsexcursies
Park Vliegbasis Soesterberg is opengesteld voor publiek. Er is een gemarkeerde wandelroute uitgezet van 5 kilometer, die door het voormalige munitiepark voert. Wandelaars kunnen deze route combineren met de wandelroute over landgoed De Paltz, het naastgelegen natuurgebied in Soest.

Zeer populair zijn inmiddels ook de fietsexcursies over Park Vliegbasis Soesterberg. De gidsen van Utrechts Landschap verzorgen van april tot en met oktober drie thematische fietsexcursies: natuur, historie en kunst. Vorig jaar namen 1500 mensen aan zo’n excursie deel.