"Hier kan eventueel een mooie quote"

Reactie LandschappenNL op Kabinetsbrief Stikstof

07-10-2019 -

Op 4 oktober is de Kabinetsbrief Stikstof verschenen als reactie op het eerste rapport van de Commissie Remkes. Daarin schetst het Kabinet een aanpak voor de korte en de wat langere termijn, die zich ook richt op de verschillende sectoren de stikstofuitstoot in ons land veroorzaken. Wij hebben met waardering kennis genomen van de Kabinetsbrief. Wij zijn van mening dat het kabinet daarmee in positieve zin gereageerd op de opmerkingen van een groot aantal maatschappelijke organisaties (waaronder de onze) inzake het rapport van de Commissie Remkes.

Hoewel wij een landelijke (generieke) aanpak nog missen, achten wij het positief dat het kabinet nu met name inzet op een gebiedsgerichte aanpak, ondersteund door de nodige financiële middelen. Het vinden van een oplossing voor de korte termijn voor de stikstofproblematiek in ons land is in het belang van vele partijen. Ook voor natuur en landschap geldt dat het weer op gang brengen van de gebiedsprocessen in ons land cruciaal is. Polarisatie in het landelijk gebied dient vermeden te worden: een integrale, gebiedsgerichte aanpak is de crux, ook voor de aanpak van de stikstofproblematiek.

Onze zienswijze inzake de nu verschenen Kabinetsbrief is samengevat de volgende:

  1. Wij missen nog de landelijke (generieke) aanpak van de stikstofproblematiek in ons land.
    De Kabinetsbrief biedt wat ons betreft nog te weinig garanties dat ook daar de nodige slagen in gemaakt worden. Er is wat ons betreft wel degelijk een generieke reductie-doelstelling van de stikstofuitstoot voor alle sectoren nodig.
  2. Wij ondersteunen het voornemen van het kabinet om bij nieuwe economische activiteiten nabij natuurgebieden, rechten om stikstof uit te stoten af te romen. (verhandelbare emissierechten tussen en binnen sectoren).  Wij zien graag hoe het Kabinet hier verder invulling aan gaat geven.
  3. Wij ondersteunen het voornemen van het kabinet om versterkt in te zetten op een gebiedsgerichte aanpak rondom Natura 2000 gebieden, maar wij pleiten daarbij wel voor een integrale en gelijktijdige realisatie van alle gebiedsdoelen, dus ook die op het gebied van biodiversiteit, bodemdaling, klimaat, waterkwaliteit, woningbouw en recreatie.
  4. Wij ondersteunen het voornemen van het Kabinet om inzake de toekomst van de landbouw in bufferzones rond natuurgebieden te streven naar een transitie naar een duurzame landbouw, die grondgebonden is en gesloten kringlopen kent (natuurinclusieve landbouw). Wij zien graag een nadere invulling van dit voornemen van het Kabinet.
  5. Wij onderschrijven de stellingname van het kabinet dat er een warme sanering nodig is van die landbouwbedrijven gelegen in bufferzones rond natuurgebieden, die een piekbelasting van die natuurgebieden veroorzaken en die niet in staat zijn om een transitie naar natuurinclusieve landbouw door te voeren of die willen stoppen. Daar moeten ook voldoende financiële middelen voor beschikbaar komen.
  6. Wij zijn content met de middelen die het kabinet gereserveerd heeft voor herstel-maatregelen in bestaande natuurgebieden.
  7. Wij zijn ook content met de extra middelen die het Kabinet gereserveerd heeft voor de Bossenstrategie.

Met deze inzet dragen wij graag bij aan de oplossing van het stikstofvraagstuk in ons land. De noodzakelijke gebiedsgerichte aanpak maakt de rol van de provinciale overheden daarbij van groot belang. De provinciale landschapsorganisaties zijn er klaar voor om daar ook een bijdrage aan te leveren.