"Hier kan eventueel een mooie quote"

Symposium nieuwe Wet natuurbescherming

03-02-2016 -
Het klaarstomen van de organisatie voor de komst van de Wet natuurbescherming is voor de ene overheidsmedewerker wellicht een ‘ver van mijn bedshow’, voor een ander betekent het juist een enorme stimulans. Hoe je er ook in staat, vanuit het Platform Natuur in de Gemeente zijn wij ervan overtuigd dat je dit het beste samen kunt doen.

De invoering van de Wet natuurbescherming leidt bij overheden straks tot fundamentele veranderingen. Het Platform Natuur in de Gemeente gelooft dat door het samenbrengen van vakmensen uit alle lagen en disciplines de introductie en uitvoering soepeler verloopt. Op 16 maart brengen wij deze veranderingen voor u in kaart en wordt uitgelegd hoe overheidsorganisaties met deze nieuwe taken en verantwoordelijkheden aan de slag kunnen. U speelt hierin als inhoudelijke professional een belangrijke rol. Daarom nodigen wij u uit om op 16 maart 2016 deel te nemen aan het Symposium nieuwe Wet natuurbescherming.

Het symposium wordt opgebouwd uit drie pijlers:
- (juridische) kennis van de inhoud van de wet;
- kennis om de wet te kunnen implementeren;
- kennis over het praktisch toepassen van de wet.

Wijzigingen in de uitvoeringspraktijk
Met de nieuwe wet worden provincies verantwoordelijk voor de invulling van het actieve soortenbeleid en het gebiedsgerichte beleid in de provincie. De rol van gemeenten in het natuurbeschermingsrecht is al groter geworden met de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Ook zijn gemeenten nu al verantwoordelijk voor het toetsen van binnenkomende aanvragen op volledigheid. Met de Wet natuurbescherming krijgen ze daarbij meer te maken met gebieds- en soortenbescherming. Volgens de nieuwe wet is het namelijk verplicht om een Nbw-vergunning of Ffw-ontheffing volledig te integreren in de omgevingsvergunning, indien van toepassing. Hoe zorgt u er als gemeente bijvoorbeeld voor dat de Wet natuurbescherming straks goed geborgd is binnen het klantcontactcentrum in uw gemeente? Aan de hand van een praktijkcasus wordt antwoord gegeven op deze vraag op de site van het Platform Natuur in de Gemeente.

Meer informatie over opzet en achtergronden van het symposium.
Datum: 16 maart 2016

Bekijk hier het programma! 

 
 
 

Kort filmpje over de nieuwe Natuurwet:
De nieuwe natuurwet vervangt 3 afzonderlijke wetten, de Flora- en Faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet 1998. Op 15 december 2015 is de wet aangenomen door de Eerste Kamer.