"Hier kan eventueel een mooie quote"

Uitspraak Raad van State inzake de PAS

29-05-2019 -
Vandaag deed de Raad van State uitspraak inzake de vergunningverlening in het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De uitspraak luidt dat vanaf nu er alleen vergunningen voor activiteiten (zoals bedrijfsuitbreidingen) kunnen worden verleend wanneer vooraf is bewezen dat de natuurwaarden van Natura2000-gebieden daardoor niet verder worden aangetast.
 
Belang voor natuur
Het Programma Aanpak Stikstof is er op gericht om enerzijds de nadelige gevolgen van stikstof op de natuur te verminderen, anderzijds om economische ontwikkeling (gepaard gaande met stikstof-uitstoot) mogelijk te blijven maken. Het programma (opgestart in 2015) omvat twee soorten maatregelen; brongerichte maatregelen (om de stikstofuitstoot kleiner te maken) en natuurherstelmaatregelen (om de gevolgen van de depositie te bestrijden). De PAS kent veel draagvlak, maar er was van begin af aan ook de nodige discussie, met name rond de ruimte voor nieuwe economische ontwikkeling.
 
De uitspraak van de Raad van State biedt duidelijkheid, dat is winst. Maar het is zeker niet het einde van het debat:
De uitspraak betekent erkenning van het belang van natuur. Goed nieuws. Tegelijkertijd echter zet deze uitspraak een rem op de dynamiek in het landelijk gebied. De PAS is een belangrijk instrument bij de huidige gebiedsontwikkeling, overal in Nederland. Door de uitspraak zal de samenwerking tussen de partners in het buitengebied herzien moeten worden. Nieuwe spelregels, hogere ambities. Om tot een leefbaar en ecologisch rijk platteland te komen is en blijft samenwerking onontbeerlijk.
 
Complicerend feit is dat de PAS tot nog toe niet geresulteerd heeft in het terugdringen van de stikstofuitstoot. De natuur draagt daar zichtbaar de gevolgen van. Zo groeit de heide sneller dicht met grassen en herstellen gevoelige planten- en diersoorten zich onvoldoende. Willen we met elkaar stappen zetten in het landelijk gebied, dan zijn niet alleen nieuwe afspraken nodig tussen betrokken partijen; we zullen ook kritisch moeten kijken naar de wijze waarop daadwerkelijk een halt kan worden toegeroepen aan de stijgende N-uitstoot. De visie van minister Carola Schouten op de landbouw van morgen vormt daarbij een hoopvol perspectief.