"Hier kan eventueel een mooie quote"

Uitvoering beschermingsmaatregelen Mosbeek

13-02-2018 -

Landschap Overijssel treft voorbereidingen om binnen het Dal van de Mosbeek aan de slag te gaan met maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de Mosbeek haar water langer vasthoudt. De bronnen van de Mosbeek drogen namelijk uit en veel planten zijn afhankelijk van natte voeten. Landschap Overijssel heeft samen met de Bosgroepen en in overleg met het waterschap, een plan gemaakt om dit te realiseren. De hiervoor aangevraagde omgevingsvergunning ligt vanaf 13 februari zes weken ter inzage.

De gemeenten Dinkelland en Tubbergen kunnen meer informatie geven over het proces van terinzagelegging. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Dinkelland.

De bronnen van de Mosbeek drogen uit

Aan de bronnen bovenop de stuwwal van Ootmarsum, waar de Mosbeek ontstaat, hebben we het prachtige, maar kwetsbare landschap van het Dal van de Mosbeek te danken. De Mosbeek is een onderdeel van Springendal – Dal van de Mosbeek, één van de 24 Natura 2000-gebieden in Overijssel. De stromen kalkrijk water uit de bronnen hebben gezorgd voor een waardevol stuk natuur met vochtige heide, blauwgrasland, kalkmoeras en broekbos. Het gebied staat vol met bijzondere planten.

De beek heeft het zwaar

De Mosbeek en de bijzondere en kwetsbare planten in het brongebied hebben het zwaar. Ze hebben natte voeten nodig en zijn afhankelijk van het grondwater. Dit terwijl het gebied steeds droger wordt. Recent onderzoek wijst uit dat er op zeer korte termijn maatregelen nodig zijn om het brongebied van de Mosbeek te beschermen. Als we wederom een droge winter krijgen, is de kans groot dat het natuurlijke systeem van de beek en haar flanken onherstelbaar beschadigen.

Samen aan de slag voor Natura 2000

De komende jaren werkt Landschap Overijssel samen met bewoners, ondernemers, belangenorganisaties en overheid aan het veerkrachtig en weerbaar maken van de natuur tegen invloeden van buiten. Dit is nodig, want de natuur heeft te lijden onder de groeiende economie. Door de natuur veerkrachtiger te maken, beschermen we haar voor de toekomst én kunnen economische ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de landbouw, plaatsvinden.

In samenwerking met Waterschap Vechtstromen, de gemeente Tubbergen en Dinkelland, LTO Noord, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en in opdracht van de provincie Overijssel treft Landschap Overijssel de voorbereidingen om binnen het Dal van de Mosbeek aan de slag te gaan met de maatregelen die nodig zijn om de Mosbeek duurzaam te beschermen.

Wat gaat Landschap Overijssel doen?

De Mosbeek, ter hoogte van het brongebied en de bronloopjes, wordt minder diep gemaakt. Ook moeten maatregelen voorkomen dat het water in de beek te snel stroomt, waardoor de beek wederom snel zal uitslijten. Het water moet langer worden vastgehouden in natte situaties waardoor de kwetsbare planten in het gebied kunnen blijven bestaan.

Wanneer gaat er het een en ander gebeuren?

Deze winter benut Landschap Overijssel om de maatregelen voor dit stukje van de Mosbeek voor te bereiden, zoals het aanvragen van de benodigde vergunningen en het voeren van gesprekken met aannemers. Na de voorbereidingen, kan de uitvoering starten zodra de omstandigheden in het terrein het toelaten. Wanneer dit moment is aangebroken is lastig te zeggen; er zijn veel factoren waar rekening mee moet worden gehouden.

Het gebiedsproces, waar met alle grondeigenaren concrete maatregelen in het hele natura 2000-gebied Springendal – Dal van de Mosbeek worden afgesproken, is in afronding. En dat is mooi, want dan kan ook een start worden gemaakt met het inrichtingsplan om het hele natuurgebied het Dal van de Mosbeek, met al haar pracht en praal, te beschermen en weerbaar te maken voor de toekomst.

Bron: Landschap Overijssel