"Hier kan eventueel een mooie quote"

Meetnet Agrarisch Cultuurlandschap

LandschappenNL (toen nog als Landschapsbeheer Nederland) is in 2010 gestart met haar eigen Meetnet Agrarisch Cultuurlandschap, kortweg Meetnet. Dit Meetnet biedt objectieve kennis over de toestand van het cultuurlandschap: voor het prioriteren van de eigen activiteiten en om overheden en andere partners van LandschappenNL te informeren over de staat van het landschap in Nederland.

Steekproefsgewijs
In het Meetnet wordt het agrarisch cultuurlandschap steekproefsgewijs in het veld geïnventariseerd met de MKLE methode (monitor kleine landschapselementen) om daarmee de veranderingen in het agrarisch cultuurlandschap op elementniveau te volgen om zo onderbouwd uitspraken te kunnen doen over de gesteldheid van het cultuurlandschap. LandschappenNL werkt hierbij samen met het Kadaster. De kwantiteit en kwaliteit van kleine landschapselementen staat centraal in het Meetnet. Kleine landschapselementen zijn de basisbouwstenen van ons landschap.

Vaste steekproef
Het meetnet bestaat uit een vaste steekproef van ca. 60.000 ha in 110 “gebiedjes”. Deze zijn representatief gekozen in de belangrijkste landschapstypen van Nederland. De eerste steekproefperiode van 5 jaar is voorbij, daarmee is de 0-meting voltooid. De database van de eerste steekproef is nu zodanig van omvang dat scherpe uitspraken mogelijk zijn over de staat van de landschapselementen in de meetnetgebieden en tevens een duidelijke indicatie voor de staat van alle Nederlandse landschapselementen. Inmiddels is gestart met de tweede metingcyclus.

Geen positief beeld
De nu beschikbare meetresultaten laten geen positief beeld zien. Het is niet goed gesteld met de kleine landschapselementen in de opgenomen gebieden. De helft van de kleine landschapselementen kent een matige of slechte gesteldheid. Meer dan de helft van de elementen heeft binnen 5 jaar beheer nodig om in stand te kunnen blijven. Bovendien is 17% van de geïnventariseerde elementen vanuit externe oorzaken bedreigd. Verwaarlozing is veruit de grootste bedreiging.