"Hier kan eventueel een mooie quote"
Deel deze pagina

Omgevingswet

Onder het motto ‘Eenvoudig Beter’ gaat het Rijk het omgevingsrecht bundelen in één Omgevingswet. Deze nieuwe wet wordt daarmee één samenhangend stelsel van planning, besluitvorming en procedures voor de fysieke leefomgeving. Het Rijk laat daarbij veel over aan decentrale overheden die verschillende instrumenten tot hun beschikking krijgen. De belangrijkste voor gemeenten betreft het omgevingsplan, voor provincies de omgevingsverordening. LandschappenNL hamert daarbij tevens op het belang van een omgevingsvisie, die als basis moet dienen: ‘geen plan, zonder visie’.

Omgevingswet
In 2005 heeft het Rijk de Europese Landschapsconventie getekend, waarin is afgesproken dat ‘landschap’ in relevante wetten wordt opgenomen. Wie dan denkt dat er in een omgevingswet, waarbij de fysieke leefomgeving uitgangspunt is, veel aandacht is voor landschap, komt bedrogen uit. LandschappenNL vindt dat dan ook een slechte zaak. In de nu voorliggende concept-Omgevingswet en de toelichting is vooral aandacht voor procedures en zeer weinig voor inhoudelijk kwaliteit. Een kader om de fysieke leefomgeving nader te omschrijven en te duiden in concrete termen van landschapskwaliteit ontbreekt.

LandschappenNL
LandschappenNL vindt dat het leveren van een expliciet kader voor behoud en ontwikkeling van landschap tot de essentie behoort van een omgevingswet en -regelgeving. Dat kader is zeker geen blauwdruk, maar wel richtinggevend voor de zaken die voor landschap behandeld moeten worden. Zo vindt LandschappenNL dat er in omgevingsvisies aandacht moet zijn voor beeldbepalende, karakteristieke elementen, landschappelijke patronen, openheid en dichtheid. Het hoe en wat hoeft verder niet voorgeschreven te worden, maar moet juist in de regio worden bepaald.

Provincies en gemeenten
Het oppakken van het beleidsthema landschap is nu geheel over gelaten aan de ‘goodwill’ van provincies en gemeenten. Dat is op zich geen slechte zaak en het is verstandig vooral provincies de ruimte te geven hoe zij dat beleid invullen. Maar in de huidige formulering is er geen garantie dat het gebeurt, laat staan hoe ruimtelijke ontwikkelingen gaan uitpakken voor de landschapskwaliteit. Bovendien gaat landschappelijke samenhang over administratieve grenzen heen. Evenmin is de relatie tussen de verschillende overheidslagen en hun instrumenten m.b.t. het realiseren van landschapskwaliteit in het huidige concept-omgevingswet helder. Datzelfde geldt voor de 4 nu voorliggende Amvb’s (Algemene Maatregelen van Bestuur), waarin het Rijk het omgevingsbeleid verder vorm geeft.