"Hier kan eventueel een mooie quote"

Agrarisch natuur en landschapsbeheer

De landbouw beheert 2/3 van het Nederlandse landoppervlakte en is daarmee heel bepalend voor het voorkomen van veel plant- en diersoorten. De landbouw is de afgelopen decennia steeds intensiever en grootschaliger geworden. Daarmee is de diversiteit in landgebruik afgenomen en is ook de biodiversiteit onder grote druk komen te staan. Zo zijn de veldleeuwerik en de patrijs sinds 1970 met ruim 90% afgenomen. Enkele soorten, zoals hamster en das, zijn weer toegenomen dankzij herintroductie, respectievelijk een strikt beschermingsprogramma. De meeste soorten van het boerenland gaan echter nog steeds achteruit en daarom biedt de overheid al vanaf 1975 agrariërs de gelegenheid om beheerovereenkomsten af te sluiten om het voorkomen van soorten zoals weidevogels te bevorderen. Dat was echter in veel gebieden niet effectief en daarom gaat vanaf 2016 een nieuwe manier van werken met agrarisch natuurbeheer in.

De provincies
De provincies zijn vanaf 2012 verantwoordelijk voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en hebben in 2015 provinciale (agrarische) natuurbeheerplannen vastgesteld. In deze plannen zijn die soorten opgenomen die - Europees gezien - bedreigd zijn en waarvoor agrariërs een substantiële bijdrage in voorkomen en voortplantingssucces kunnen leveren. De agrariërs hebben zich landelijk verenigd in (40) agrarische collectieven die in een collectief beheerplan voor de periode 2016 t/m 2021 hebben aangegeven waar zij welke maatregelen zullen treffen voor welke soorten. Om na te gaan of het geplande beheer ook effectief is, heeft elk agrarisch collectief de verantwoordelijkheid op zich genomen om beheermonitoring uit te (laten) voeren. Op basis daarvan zal het beheer waar nodig en zo mogelijk nog in het seizoen worden aangepast.

LandschappenNL
LandschappenNL is betrokken geweest bij het opstellen van de protocollen voor beheermonitoring en bij het organiseren van de uitvoering van de beheermonitoring vanaf 2016. Landschappen NL ondersteunt de vrijwilligersgroepen die een belangrijke rol hebben bij de beheermonitoring door het geven van cursussen, organiseren van begeleiding en het faciliteren van een database waarin de vrijwilligers de gegevens verzamelen voor de evaluatie van het beheerplan met de agrarische collectieven. 

Relevante websites
Boerenlandvogels/weidevogels
Portaal Natuur en Landschap

Download hieronder het Handboek Agrarisch Natuurbeheer
Handboek Agrarisch Natuurbeheer