"Hier kan eventueel een mooie quote"

Boerenlandvogels/weidevogels

Weidevogels horen bij Nederland, maar Nederland is ook belangrijk voor weidevogels. Van sommige soorten, zoals de grutto, komt maar liefst 50% van de Noordwest Europese populatie (nog) tot broeden in Nederland. Veranderingen in de landbouw leidden ertoe dat vrijwilligers vanaf de jaren ’70 van de vorige eeuw nesten van weidevogels gingen zoeken, markeren en waar nodig beschermen. De vrijwilligersgroepen werden hierin ondersteund door de provinciale organisaties Landschapsbeheer in provincies als Noord- en Zuid-Holland. In Friesland deed de Bond van Friese Vogelwachten dit al vanaf 1943. Vanaf 1992 gingen vrijwilligersgroepen ook meer monitoren op broedsucces door middel van alarmtellingen.

Weidevogelkerngebieden
Het beleid van rijk en provincies rond weidevogels richt zich op het beheren van weidevogels in zogenaamde weidevogelkerngebieden. Er is namelijk te weinig geld beschikbaar (gesteld) om beheercontracten mogelijk te maken in alle gebieden waar weidevogels voorkomen. Dat leidt er wel toe dat het nieuwe beleid met agrarische collectieven zich richt op een beperkt deel van de weidevogelpopulaties. Het overgrote deel van de populaties (vaak meer dan 70%) van kievit, grutto, tureluur, scholekster en wulp broedt (nu) buiten de weidevogelkerngebieden. Die vogels zijn voor hun voortbestaan en voortplantingssucces volledig afhankelijk van de vrijwillige medewerking en inzet van boeren en vrijwilligers. Hier ligt dan ook een taak voor andere betrokkenen zoals gemeenten.

LandschappenNL
LandschappenNL richt zich op het ondersteunen van alle vrijwilligersgroepen die zich met weidevogels bezig houden, binnen maar ook buiten weidevogelkerngebieden. Het gaat om immers om behoud van biodiversiteit zin en betrokkenheid van burgers bij die biodiversiteit (en landschap) in zo breed mogelijke zin. Daarbij valt te constateren dat vrijwilligersgroepen zich de afgelopen jaren vaak al hebben verbreed qua aandachtsoorten en dat ook de ondersteuning vanuit de provinciale organisaties zich heeft verbreed naar ook ondersteuning van bijvoorbeeld uilenbescherming zoals in Noord Brabant. LandschappenNL organiseert drie keer per jaar een landelijk overleg met provinciale organisaties om ontwikkelingen en ervaringen uit te wisselen en standpunten voor te bereiden op relevante thema’s binnen dit dossier.

Relevante websites
Weidevogelbescherming/boerenlandvogels 
Database Legselgegevens/Boerenlandvogelmonitor 

LandschappenNL participeert in acties als Kening fan é greide en in 2016 Het Jaar van de Kievit van Vogelbescherming Nederland en Sovon Vogelonderzoek Nederland en sympathiseert met de campagne Re de rijke weide van Vogelbescherming Nederland.