"Hier kan eventueel een mooie quote"
Deel deze pagina

Natuurbeheer

Provinciale Landschappen hebben een jarenlange ervaring met het behouden, beheren en herstellen van bijzondere natuurgebieden en de daarin liggende leefgebieden van planten en dieren, landschappen en het aanwezige erfgoed. Het gaat onder meer om landgoederen, bossen, heiden en vennen, graslanden, moerasgebieden, open wateren, kwelders, rivieroevers en beekdalen. Deze karakteristieke Nederlandse landschappen zijn in de loop der eeuwen mede ontstaan door het handelen van de mens die gronden benutte voor landbouw, veeteelt, houtoogst en andere gebruiksdoelen.

​Vakkundig beheer 
Vakkundig beheer is nodig om die karakteristieke landschappen en de bijbehorende biodiversiteit zo veel mogelijk in een goede staat te houden of te brengen. De natuur in ons land staat onder grote druk door aantasting van de kwaliteit van water, lucht en bodem, wat een extra inspanning vraagt van de beheerders om de negatieve gevolgen hiervan tegen te gaan. Het beheer omvat allerlei maatregelen afhankelijk van het type natuur, zoals maaien, plaggen, laten begrazen met vee of schapen, rasters zetten, boswerkzaamheden, sloten schonen, waterpeilen regelen, afval verwijderen,  ongewenste begroeiingen van exoten verwijderen etc.

Beheer van natuurgebieden
Bij het beheer van natuurgebieden worden vaak boeren met hun vee en aannemers ingeschakeld. Ook wordt op sommige plaatsen een beroep gedaan op vrijwilligers die in hun vrije tijd werk verrichten in de natuur. Het werk van provinciale Landschappen is verder nodig om de natuur in de eigen provincie zo goed mogelijk toegankelijk en beleefbaar te maken zodat iedereen ervan kan genieten.

Monitoren
Landschappen monitoren de ontwikkelingen van de kwaliteit van natuurgebieden en de aanwezigheid van bepaalde dier- en plantensoorten nauwgezet. Zo kunnen ze vaststellen of het uitgevoerde beheer in de natuurgebieden effectief is. Zo nodig moet een tandje bij worden gezet en zijn extra ingrepen nodig, zoals plaggen, de waterhuishouding verbeteren, opslag verwijderen enz. Al dat werk kost geld; daarbij is de financiële steun van provincies onontbeerlijk.

Gezamenlijke kwaliteitsstandaard
Provinciale Landschappen werken onderling - binnen het samenwerkingsverband van LandschappenNL - en met andere beheerders samen om het natuurbeheer verder te verbeteren, onder meer door inzichten en kennis te delen. Landschappen maken gebruik van een gezamenlijke kwaliteitsstandaard van LandschappenNL waarmee ze officieel erkend zijn als gecertificeerde natuurbeheerder.