"Hier kan eventueel een mooie quote"

Nieuwe wet natuurbescherming

Vanaf 1 januari 2017 gaat de nieuwe Wet natuurbescherming in. Deze wet vervangt 3 wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. Met 1 wet en minder regels wordt het makkelijker om de wet toe te passen (Meer informatie). Vereenvoudiging van regels en de verschuiving van de zorg voor natuur naar lagere overheden en burgers zijn goed, maar LandschappenNL bepleit wel dat natuur, landschap en dier- en plantensoorten voldoende bescherming blijven genieten.

Voorstellen voor een betere natuurwet
Het eerste voorstel voor een nieuwe natuurwet van de vorige regering zou een dramatische  verslechtering van de juridische bescherming van de natuur inhouden. Vijftig natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties, waaronder LandschappenNL, deden daarop voorstellenvoor een betere natuurwet. Hierin dient de intrinsieke waarde van natuur als leidend beginsel te gelden, en zou sprake moeten zijn van een basisbescherming en zorgplicht voor iedereen voor alle dieren en planten. Om te voorkomen dat de situatie voor soorten verslechtert, moeten overheden verplicht worden planten en dieren actief met maatregelen te beschermen als achteruitgang dreigt. LandschappenNL is van mening dat de regels duidelijk en eenduidig moeten zijn en de natuur zo veel mogelijk beschermen waar dat nodig is. Zo weten ondernemers en burgers waar ze aan toe zijn, zonder dat het idee hoeft te bestaan dat er in ons land niets kan.

Gewijzigde wet aangenomen
Inmiddels is de gewijzigde wet aangenomen door de Tweede Kamer. Als groene organisaties vinden we dat de wet verbeterd is, al zijn er in onze ogen nog tekortkomingen. Positief is de bepaling waarin de intrinsieke waarde van natuur wettelijk wordt erkend. We betreuren het dat er geen wettelijke eisen worden gesteld aan de bescherming van natuurgebieden die buiten Natura 2000 vallen, zoals belevingsaspecten als rust, stilte en duisternis. Bovendien is er meer aandacht nodig voor handhaving: er zijn meer middelen en capaciteit nodig om de natuurwetgeving ook te kunnen handhaven. Als LandschappenNL zijn we tevreden met het door de Tweede Kamer aangenomen amendement Van Veldhoven dat een samenhangend beleid vereist op het behoud, beheer en zo nodig herstel van waardevolle landschappen. We vragen aandacht voor zorgvuldige implementatie en uitvoering van de wet, waarvan veel onderdelen door de provincies worden uitgevoerd. Zo biedt de wet goede mogelijkheden en instrumenten om de natuur en bedreigde soorten ook met actieve maatregelen te helpen (zie download onder).

Nieuwe Omgevingswet
De Wet natuurbescherminq wordt op termijn opgenomen in de nieuwe Omgevinqswet. Dat proces van inpassing heeft volop de aandacht van LandschappenNL. De Omgevingswet is in onze ogen niet alleen bedoeld om de regels eenvoudiger te maken voor burgers en bedrijven, maar vooral ook om onze leefomgeving te beschermen en te verbeteren. In het bijzonder willen we in de uitvoering van deze wet goede regels voor de bescherming van het landschap, toezicht op samenhang over provinciegrenzen heen, en het volgen en bijsturen van (negatieve) ontwikkelingen in het landschap. De planologische bescherming van aan te wijzen "bijzondere provinciale natuurgebieden’, en ‘bijzondere provinciale landschappen’" uit het amendement dient bij uitstek te worden vastgelegd in de Omgevingswet en bijbehorende regelgeving. De bescherming die de Wet natuurbescherming nu biedt, moet onveranderd landen in de nieuwe Omgevingswet. In de Omgevingswet moet ook het Natuurnetwerk Nederland (de voormalige EHS) goed verankerd zijn, met een goede ruimtelijke bescherming en zorg voor de samenhang van natuurgebieden.

Rapport Wet natuurbescherming 
Download hier het rapport

Titel: Met de Wet natuurbescherming naar actief natuurherstel
Auteurs: Kees Bastmeijer (Legal Advice for Nature) en Arnold van Kreveld (Bureau Ulucus)
Op verzoek van: Ministerie van Economische Zaken (EZ)