"Hier kan eventueel een mooie quote"
Deel deze pagina

Weidegang

De intensivering van de landbouw leidt tot bedrijven met meer hectares gras- en/of bouwland en meer vee en dus ook grotere stallen. Bij nieuwbouw van stallen wordt vaak overgegaan op melken met een robot. Daarbij ontstaat een trend om koeien steeds meer op stal te houden en dus niet meer te laten weiden. Hier zitten voordelen aan ten aanzien van milieu (minder nitraatuitspoeling in het najaar), maar ook nadelen zoals meer ammoniakstoot uit de stal en minder weidegang.

Weidegang
Weidegang houdt in het minimaal gedurende 120 dagen per jaar en 6 uur per dag weiden van koeien, met name melkvee, in grasland. De mate waarin weidegang plaatsvindt, kan worden uitgedrukt in aantal bedrijven waarvan het vee buiten loopt, het aantal stuks melkvee dat wordt geweide en de hoeveelheid mest dat weidend vee tijdens het weiden in het land achter laat. Uit metingen van het Centraal bureau van de Statistiek blijkt dat – gemeten naar het aantal stuks melkvee dat weidegang krijgt - de weidegang de afgelopen 10 jaar is teruggelopen van 80% naar 70%.

Promotiemiddel
Weidegang is echter het promotiemiddel van de Nederlandse zuivel in het buitenland en daarom erg belangrijk voor de sector om dat beeld overeind te houden. Daarom is in 2012 de coalitie Weidegang opgericht. Daarin is de hele keten vertegenwoordigd; boerenorganisaties zoals de LTO-Noord, zuivelorganisaties zoals Friesland Campina, banken zoals de Rabobank, veevoederleveranciers, ontwikkelaars van melkrobots, terreinbeheerders zoals De12Landschappen/LandschappenNL en maatschappelijke organisaties zoals Milieudefensie. Alle partijen hebben afgesproken om eraan bij te dragen de teruggang van weidegang om te buigen in een toename.

Weidegang stimuleren
De provinciale Landschappen hebben afgesproken om de weidegang te stimuleren bij mekveehouders die terreinen van de provinciale Landschappen beheren en weidegang via communicatieve activiteiten onder de aandacht te brengen van de eigen achterban. In 2016 vindt een inventarisatie plaats van weidegang op terreinen van provinciale Landschappen en wordt nader bekeken of en zo ja, op welke manier weidegang gestimuleerd kan worden bij het in gebruik geven van percelen van de provinciale Landschappen aan boeren.