"Hier kan eventueel een mooie quote"

Integrale gebiedsaanpak - reactie op rapport Commissie Remkes

Vandaag is het eerste rapport van de Commissie Remkes verschenen. Daarin schetst zij een aanpak voor de korte termijn, als reactie op het vonnis van de Raad van State om de vergunningverlening rond natuurgebieden op basis van de Programmatische Aanpak Stikstof te vernietigen. De commissie heeft zich de afgelopen tijd gebogen over de vraag hoe de vergunningverlening in en om natuurgebieden op korte termijn weer op gang te krijgen.

In een later stadium komt de vraag aan de orde hoe en op welke manier er een alternatief te bedenken is voor de PAS. Daarover zal de commissie later rapporteren.

Wij hebben met waardering kennis genomen van het advies van de commissie. Met inachtneming van de opmerkingen van een groot aantal maatschappelijke organisaties (waaronder de onze) heeft zij een afgewogen oordeel weten te vormen, waarin de verschillende belangen op een evenwichtige wijze afgewogen zijn.

Het vinden van een oplossing voor de korte termijn is in het belang van vele partijen. Ook voor natuur en landschap geldt dat het weer op gang brengen van gebiedsprocessen cruciaal is. Polarisatie in het landelijk gebied dient vermeden te worden: een integrale, gebieds-gerichte aanpak is de crux.

Onze zienswijze inzake de stikstofproblematiek in ons land, mede in reactie op het rapport van de commissie Remkes, is samengevat in de volgende punten:

 1. Er is zowel een landelijke als regionale aanpak nodig van de stikstofproblematiek in ons land. Het eerste omdat we simpelweg veel te veel stikstof uitstoten met zijn allen (generieke reductie noodzakelijk). Het laatste omdat een groot deel van de stikstof-uitstoot vanuit de veehouderij in ons land dicht bij de bron neerslaat en dus problemen veroorzaakt voor de natuur. Dat maakt een regionale, maar zeker ook een integrale aanpak nodig.
   
 2. Alles met techniek oplossen (nog meer luchtwassers) is een onbegaanbare weg: we moeten toe naar een structureel andere aanpak, zeker in de landbouw. Ontwikkeling moet kunnen, mits er daadwerkelijk sprake is van reductie van de N-uitstoot (landbouw, industrie, verkeer), en mits de natuur daar aantoonbaar geen last van heeft.
   
 3. Er is een generieke reductiedoelstelling van de stikstofuitstoot voor alle sectoren nodig. In die zin is het goed dat de commissie nu adviseert om de maximum snelheid op bepaalde wegen te verminderen.
   
 4. Het is van belang dat bij nieuwe economische activiteiten nabij natuurgebieden, rechten om stikstof uit te stoten afgeroomd worden (verhandelbare emissierechten tussen en binnen sectoren). 
   
 5. Wij zijn sterk gekant tegen de opkoop van landbouwareaal door de industrie. Wij vrezen in dat geval namelijk voor afname van het areaal buitengebied en verrommeling van het landschap.
   
 6. Er is een gebiedsgerichte aanpak rondom Natura 2000 gebieden nodig, waarbij gestreefd wordt naar integrale en gelijktijdige realisatie van alle gebiedsdoelen, dus ook die op het gebied van biodiversiteit, bodemdaling, klimaat, waterkwaliteit, woningbouw en recreatie.
   
 7. Inzake de toekomst van de landbouw in die gebieden is een transitie naar een duurzame landbouw nodig, die grondgebonden is en gesloten kringlopen kent, in bufferzones rond kwetsbare natuurgebieden (natuurinclusieve landbouw).
   
 8. Er is een warme sanering nodig van die landbouwbedrijven gelegen in bufferzones rond natuur-gebieden die niet in staat zijn om een transitie naar natuurinclusieve landbouw door te voeren of die willen stoppen. Daar moeten voldoende financiële middelen voor beschikbaar komen.
   
 9. Een onverminderde inzet op herstelmaatregelen in bestaande natuurgebieden blijft nodig.

 

LandschappenNL is en blijft graag partner in de zoektocht naar oplossingen; ‘samenwerking’, ‘integrale aanpak’ en ‘gebiedsgericht’ zijn daarvoor de sleutelwoorden.