"Hier kan eventueel een mooie quote"

Sloot niet erkend als vergroeningselement binnen GLB

Staatssecretaris Van Dam heeft aangegeven sloten niet op te nemen in de lijst van elementen waarmee boeren aan de vergroeningseisen van het GLB kunnen voldoen. Dat sloten niet worden toegevoegd aan deze lijst is begrijpelijk. Niet alleen vanwege de gering meerwaarde voor biodiversiteit, maar ook omdat het onderhoud daar niet vanzelfsprekend aan bijdraagt. Anders ligt dat voor groene landschapselementen als houtwallen, heggen en hagen die wel opgenomen zijn in de lijst. Het beheer van deze elementen draagt in belangrijke mate bij aan de kwaliteit van natuur en landschap.

Lees hier het bericht op Groene Ruimte.