"Hier kan eventueel een mooie quote"

Politieke ontwikkelingen

Sinds 2012 is het beleid voor landschap gedecentraliseerd en neergelegd bij de provincies. Zij leggen dat beleid vast in structuurvisies, omgevingsverordeningen en natuurbeheerplannen. Hoewel het Rijk zich formeel heeft teruggetrokken uit het beleidsdossier landschap, blijft zij indirect wel een speler van belang. Dit is bijvoorbeeld aan de orde bij het opstellen van de wet natuurbescherming, de omgevingswet en het landbouwbeleid. Het Rijk kan daarbij gebruikt maken van de adviezen van de speciale HRijksadviseur voor Landschap en Water.