Menu
Sluiten

Lid voor de raad van toezicht

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) zet zich al sinds 1986 in voor een karakteristiek en hoogwaardig cultuurlandschap. Een betekenisvol landschap met heggen, houtwallen, knotwilgen, boomgaarden en poelen, waarbij cultuurhistorie, ecologie en participatie hand in hand gaan. Wij hebben geen eigen terreinen en werken dus altijd samen met anderen, zoals de provincie, de gemeenten, het waterschap, particuliere grondeigenaren, agrariërs en ‘last but not least’ vrijwilligers. In het bijzonder ziet SLG een taak om jaarlijks honderden bewoners van het buitengebied en duizenden vrijwilligers te betrekken bij het landschap en te ondersteunen en faciliteren met kennis, kunde, advies, plantmateriaal en gereedschap.

We werken met een team van ongeveer 30 professionals en 5 vrijwilligers vanuit een kantoor op het prachtige landgoed Rosendael in Rozendaal.

In verband met het terugtreden van een van de leden van de raad van toezicht zijn we per 1 maart 2024 op zoek naar een lid voor de raad van toezicht.

met een achtergrond op het gebied van bedrijfsvoering, financiën, fondswerving en fondsbeheer in de non-profit sector heeft en mede op basis daarvan bereid is in de auditcommissie van de raad van toezicht zitting te nemen.

We vinden diversiteit belangrijk en nodigen iedereen van harte uit te solliciteren.

Procedure

Geïnteresseerden kunnen hun interesse tot en met 10 december 2023 kenbaar maken bij Arjan Vriend, directeur-bestuurder van SLG ([email protected]) door een motivatie en een actueel CV te mailen. Gesprekken met geselecteerde kandidaten zijn voorzien op 5 januari in de ochtend en/of op 18 januari in de middag. Voor vragen is Arjan Vriend ook telefonisch beschikbaar op 06-22498396.

Algemeen

De raad van toezicht van SLG heeft een toezichthoudende rol, die in de statuten en in het reglement raad van toezicht is vastgelegd. De raad van toezicht bestaat uit 5 onafhankelijke toezichthouders en houdt met name toezicht op het functioneren van de directeur-bestuurder en op de uitvoering van het beleid door de directeur-bestuurder. Leden van de raad van toezicht voelen zich bovendien betrokken bij de missie van SLG en vormen een klankbord voor de directeur-bestuurder. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een termijn van 5 jaar en kunnen herbenoemd worden voor een tweede termijn van 5 jaar. De raad van toezicht vergadert minimaal 4 keer per jaar. Leden van de raad van toezicht nemen gemiddeld jaarlijks, naast deelname aan de vergaderingen van de raad van toezicht, deel aan 2 tot 4 overleggen of bijeenkomsten uit hoofde van hun toezichthoudende rol.

Profiel raad van toezicht

Leden van de raad van toezicht hebben affiniteit met het gevarieerde Gelderse cultuurlandschap en de doelen van SLG. De raad van toezicht als geheel heeft een brede maatschappelijke binding. De raad van toezicht beschikt over een spreiding van maatschappelijke achtergronden, deskundigheden en disciplines, onder meer op het gebied van landschapsbeheer, cultuurhistorie, ecologie, landbouw, bedrijfsvoering, financiën, burgerparticipatie, provinciaal beleid en openbaar bestuur. Tenminste 2 leden van de raad van toezicht beschikken over deskundigheid op het gebied van financiën. Een lid van de raad van toezicht wordt voorgedragen door de Vrijwilligersadviesraad. Daarmee is de raad van toezicht in staat haar toezichthoudende rol te vervullen en als sparringpartner van de directeur-bestuurder van SLG te fungeren. Ook heeft de raad van toezicht ingangen (beïnvloedingsmogelijkheden) bij partners van SLG. Gelijktijdig is het een voorwaarde dat leden van de raad van toezicht op persoonlijke titel en zonder ‘last en ruggenspraak’ opereren.

Meer specifiek verwacht SLG dat leden van de raad van toezicht aan het volgende profiel voldoen:

 • maatschappelijk actief
 • affiniteit met de doelstelling en de aard van de activiteiten van de stichting;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten en bestuurlijke ervaring;
 • een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met advies en als klankbord terzijde te staan;
 • het vermogen om het beleid van de stichting en het functioneren van de directeur-bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om als team te opereren;
 • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie
 • als de stichting stellen;
 • het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur-bestuurder
 • voorgelegde aangelegenheden;
 • voldoende tijd beschikbaar;

Leden van de raad van toezicht komen in aanmerking voor een vergoeding voor gemaakte reiskosten en overige gemaakte kosten in het kader van het uitoefenen van hun toezichthoudende taak bij SLG.