Menu
Sluiten

Aanvalsplan Landschap

28 september 2022

Voorzitter Louise Vet, van Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel, heeft vandaag in Nieuwspoort het Aanvalsplan Landschap overhandigd aan Christianne van der Wal (minister voor Natuur en Stikstof), Pieter van Geel (voorzitter van het Uitvoeringsoverleg Landbouw en Landgebruik van het Klimaatakkoord) en namens het IPO Hagar Roijackers (gedeputeerde bij de provincie Brabant) en Huib van Essen (gedeputeerde bij de provincie Utrecht). Het Aanvalsplan Landschap geeft aan hoe de groenblauwe dooradering van het landelijk gebied met 10% gebiedseigen landschaps-elementen kan worden gerealiseerd. In de praktijk betekent dit aanleg van heggen, hagen, singels,  natuurvriendelijke oevers, poelen en kruidenrijke randen.  
 
Het plan is een initiatief van de partijen die zijn verenigd in Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Deze coalitie bestaat uit een brede selectie van maatschappelijke organisaties, provincies, waterschappen en bedrijven. Ook de ministeries van LNV, BZK, en OCW hebben bijgedragen aan het opstellen van het Aanvalsplan Landschap. LandschappenNL was vanaf de start medeopsteller en heeft daarmee bijgedragen aan de basis van het aanvalsplan.  

 
Internationale doelen voor klimaat 
De groenblauwe dooradering (GBDA) van 10% levert een bijdrage aan internationale doelen voor klimaat, natuur en waterkwaliteit. Het aanvalsplan sluit bovendien aan bij de doelen van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en wordt in de uitwerking daarvan opgenomen. Het plan wordt met regionaal maatwerk verder opgepakt. Hierbij wordt rekening gehouden met landschapseigen elementen die passen bij het karakter van het landschap en die de kwaliteit van het landschap verhogen. Door de landschapselementen aan te leggen in de vorm van een effectief netwerk wordt de dooradering vergroot en de lokale biodiversiteit versterkt. Daarbij levert het landschapsherstel  voordeel op voor plaagbestrijding, koolstofvastlegging, bestuiving, waterbeheer, bodemerosie, recreatie en luchtkwaliteit. 

 

Aanvalsplan Landschap

Borging en realisatie 
Een groot deel van de groenblauwe dooradering zal landen op landbouwgrond. Ook grond, die in eigendom is van overheden en particulieren levert een belangrijk aandeel. Voor agrariërs en andere particuliere grondeigenaren staat voorop dat het financieel voldoende aantrekkelijk moet worden zijn om bij te dragen. Financiering wordt voorzien uit publieke en private middelen. Voorop staat dat het beheer van landschapselementen een duurzaam inkomen moet opleveren voor boeren en onderdeel wordt van een meer natuurinclusieve vorm van productie. Om de uitvoering te kunnen realiseren zal de GBDA worden geïntegreerd in de beleidsplannen van provincies. Doel is om in 2030 50 % van de groenblauwe dooradering te realiseren. Voor de uitvoering, met een looptijd van 30 jaar, is de verwachte investering € 5,3 miljard voor aanleg en circa € 260 miljoen gemiddeld per jaar voor het beheer. 

Aanvalsplan Landschap (pdf)