Menu
Sluiten

EU-landbouwbeleid wint van EU-natuurbeleid

20 oktober 2020

De Volkskrant van vandaag opent met de kop ‘Landbouw wint van de natuur’. Het bericht gaat over het zoveelste alarmerende rapport (dit keer van het Europees Milieubureau), waarin geconstateerd wordt dat de biodiversiteit in Europa achteruit holt, ondanks diverse lovenswaardige pogingen om de natuur te herstellen. Dit bericht krijgt een extra wrange bijsmaak doordat er vandaag in het Europees Parlement gestemd wordt over een resolutie waarmee de voorgenomen vergroening van het Europese landbouwbeleid stevig ingeperkt wordt.

De 3 grote fracties in het Europarlement, de christendemocraten, de sociaaldemocraten en de liberalen  hebben zich verenigd in het standpunt dat het nieuwe EU-landbouwbeleid (dat in 2023 in moet gaan) niet te veel hervormd mag worden richting natuurbeleid. Landbouwgeld moet toch vooral landbouwgeld blijven en de intensieve landbouwpraktijken in Europa moeten vooral ruim baan blijven krijgen.

Wat is er aan de hand in Brussel?   De ontwikkelingen rond het toekomstige Europees landbouwbeleid zijn momenteel volop gaande.  De bedoeling is dat dit beleid gaat bestaan uit 3 componenten, te weten: 1. de hectaretoeslagen die iedere boer die in het bezit is van landbouwgrond krijgt (basispremies);

2. de ecoregeling, waarmee maatschappelijke diensten van boeren worden beloond (bijvoorbeeld gericht op landschapsbeheer of het tegengaan van bodemdaling);

3. het agrarisch natuur- en landschapsbeheer, waarmee collectieven van boeren in specifieke gebieden een vergoeding kunnen krijgen voor acties en activiteiten op dat vlak.

 

De bedoeling was dat zowel aan de basispremies als aan de ecoregeling voorwaarden verbonden zouden worden ten aanzien van de duurzaamheidsprestaties van boeren. Helaas tekent zich momenteel in het Europees Parlement een beweging af waarmee die duurzaamheidseisen weer voor een groot deel teniet  gedaan worden. Dat is een slechte zaak.

 

Zo lag er het voorstel om 10% van het landbouwareaal verplicht te reserveren voor niet productiedoelen, zoals landschapselementen. Hiermee zou echt een stap naar vergroening en verduurzaming gemaakt worden. Helaas wordt dit nu teruggeschroefd naar 5% en dan alleen voor de akkerbouwgebieden met bovendien de mogelijkheid om deze ruimte te benutten voor productiedoeleinden.

 

Het mag toch niet zo zijn dat het Europarlement opnieuw ruim baan geeft aan de intensieve landbouw in Europa en daarmee de belangen van natuur en biodiversiteit negeert. Juist op het moment dat er opnieuw een rapport verschijnt met de boodschap dat het slecht gaat met de biodiversiteit in Europa, is dat een uitermate bedenkelijk signaal, dat geen recht doet aan de breed gedeelde opvatting dat juist de landbouw fors moet bijdragen aan het herstel van natuur en biodiversiteit in Europa.

 

LandschappenNL roept alle betrokken partijen in Nederland op om het GLB zodanig te vergroenen, dat er in Europa een houdbare toekomst is voor zowel landbouw als natuur. Dit betekent ook een vergroening van het Nationaal Strategisch Plan, gezamenlijke voortgaande uitwerking van het Deltaplan Biodiversiteit en de Farm to Fork strategie. Voor een gezonde natuur en een mooi landschap, nu en voor volgende generaties.