Menu
Sluiten

Standpunt LandschappenNL inzake extern salderen stikstofruimte 

24 juli 2020

In de actuele discussie rond de stikstofproblematiek in ons land speelt het begrip ‘extern salderen’ een belangrijke rol. Het principe daarvan is dat de ene sector (bijvoorbeeld de bouw) stikstofruimte van de andere sector (bijvoorbeeld de landbouw) kan kopen om vooruit te kunnen in haar economische ontwikkeling. Op dit moment is extern salderen met agrarische bedrijven die geen mestproductie-rechten (fosfaatrechten) hebben al mogelijk op basis van de bestaande provinciale beleidsregels. 

Extern salderen met veehouderijen die wel beschikken over fosfaatrechten is echter nog niet mogelijk, omdat in de provinciale beleidsregels is opgenomen dat dit pas kan als de Meststoffenwet is aangepast. Dat is nog niet gebeurd. Als dat geregeld is, zijn de provincies in ons land voornemens om hun beleidsregels zo aan te passen dat extern salderen met veehouderijbedrijven die beschikken over fosfaatrechten wel mogelijk wordt. Het voornemen is om dan 70% van die rechten te gebruiken voor economische ontwikkeling en 30% in te leveren, dat wil zeggen dat daarmee een bijdrage geleverd aan de gewenste vermindering van de totale stikstofuitstoot in ons land. 

Overigens kan er ook extern gesaldeerd worden tussen andere sectoren dan alleen met de landbouw. Er kan bijvoorbeeld ook stikstofruimte uitgewisseld worden tussen de bouwnijverheid en de industrie. 

Standpunt LandschappenNL inzake extern salderen stikstofruimte 

LandschappenNL heeft over dit onderwerp de volgende standpunten ingenomen: 

· Wij zijn in principe niet voor extern salderen omdat dat leidt tot concurrentie tussen verschillende economische sectoren om productieruimte. Wij zijn van mening dat elke economische sector een eigen taakstelling moet krijgen v.w.b. de gewenste reductie van de stikstofuitstoot en die ook zelf moet zien te realiseren. Mocht er toch gekozen worden voor extern salderen, dan vragen wij de betrokken overheden om te kiezen voor een beleidsregel waarin extern salderen aantoonbaar en feitelijk bijdraagt aan de reductie van de totale stikstofuitstoot in ons land. 

· Wij zijn van mening dat bij externe saldering de koper maar 50% van de aangekochte productie-ruimte mag gebruiken. De andere 50% wordt dan uit de markt gehaald. Daarnaast kan er over nagedacht worden om die percentages gebiedsgericht te laten variëren, dat wil zeggen dat bijvoorbeeld nabij Natura 2000 gebieden bij transacties in het kader van het extern salderen meer stikstofruimte ingeleverd wordt dan elders (dus meer dan 50%). Wij stellen voor dat extern salderen juist daar toegepast wordt, waar dat het meeste milieuwinst oplevert. Dat betekent dus voor de betrokken overheden dat zij niet alleen registreren waar de milieuwinst van extern salderen geboekt wordt, maar ook regisseren waar dat gebeurd.