Menu
Sluiten

Natuurlijke Klimaatbuffers

De zee stijgt, de bodem daalt en de neerslag wordt extremer en grilliger. Alles wijst erop dat we veel meer water te verwerken krijgen in Nederland, met langere periodes van droogte en hitte. Natuurlijke klimaatbuffers kunnen een grote bijdrage leveren aan een klimaatbestendig Nederland.

Natuurlijke Klimaatbuffers zijn gebieden waar natuurlijke processen de ruimte krijgen. Hierdoor groeien ze mee met klimaatverandering en vervullen een rol bij het vasthouden en opvangen van water, het voorkomen van watertekorten, het temperen van hitte en het verminderen van kooldioxide in de atmosfeer. Zo verbeteren ze de leefbaarheid van Nederland.

Wat we doen

Acht natuurorganisaties werken sinds 2008 samen in de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK). De coalitie werkt aan het tot stand brengen van natuurlijke klimaatbuffers in haar gebieden. Het kunnen gebieden zijn waar water zo lang mogelijk wordt vastgehouden; denk aan veengebieden, moerassen, natte bossen of brede rivieroevers.

 

Natuurlijke Klimaatbuffers

 

Ze fungeren als enorme natuurlijke sponzen of als overloopgebieden waar het water geen kwaad kan. Langs de kust helpen kwelders, schelpdierbanken, zandplaten en duinen bij het opvangen van de stijgende zeespiegel. Natte natuur legt ook veel CO2 uit de atmosfeer vast. Zo bieden natuurlijke klimaatbuffers ons land veiligheid, aantrekkelijke natuur voor planten, dieren en mensen, en een gezond economisch klimaat. Bekijk hier alle klimaatbuffergebieden in Nederland.

LIFE IP Deltanatuur

De Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers is na het pilotprogramma 2008-2014 overtuigd van het succes van het concept klimaatbuffers. Sinds die tijd gaat de coalitie hiermee door. Om de ervaringen die zijn opgedaan uit te werken heeft de coalitie een doorstart gemaakt, met als motto ‘van pilot naar mainstream’. Doel is dat overheden en private partijen de klimaatbufferaanpak meenemen bij alle uitvoeringsprojecten. De coalitie werkt daarbij nauw samen met het Deltaprogramma van de rijksoverheid en het Europese LIFE IP-programma.

Partners

Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) bestaat uit acht natuurorganisaties: LandschappenNL, Vogelbescherming Nederland, Staatsbosbeheer, Wereld Natuur Fonds, ARK Natuurontwikkeling, Waddenvereniging, De Natuur en Milieufederaties en Natuurmonumenten.