Menu
Sluiten

Ruim 100.000 euro voor versterking cultuurlandschap en herstel biodiversiteit in zes provincies

7 december 2023

Het Dinamo Fonds steunt herstelprojecten in zes bijzondere gebieden van Nederland; Euvelgunne-Hunzedalgebied, Paterswolde, het Reestdal, de Noordoostpolder, Zuid-Beveland en de Meierij van ’s-Hertogenbosch. Met een bijdrage van 103.000 euro worden in deze gebieden vitale landschapselementen zoals heggen, hagen, boomwallen, grachten, poelen, grasland, eikenhakhoutbossen en zandpaden hersteld. Door landschapselementen te herstellen wordt het historische karakter van het cultuurlandschap versterkt.   Met de aanplant en versterking van de landschapselementen krijgt de biodiversiteit een positieve impuls. Leefgebieden voor bedreigde -en streekgebonden soorten worden hierdoor versterkt.

Samenwerking LandschappenNL

Voor het derde jaar selecteerde de koepelorganisatie van alle 19 landschapsorganisaties, LandschappenNL, de ingediende projecten voor het samenwerkingsprogramma ‘Herstel en behoud van vitale landschapselementen’. Dit jaar zijn zes landschapsorganisaties ondersteund; Het Groninger Landschap, Het Drentse Landschap, Landschap Overijssel, Landschapsbeheer Flevoland, Het Zeeuwse Landschap en Het Brabants Landschap. De provinciale organisaties dragen ook bij in de kosten en zorgen voor de uitvoering van de herstelprojecten vaak in samenwerking met andere terreineigenaren. “Het is mooi om te zien dat onze provinciale organisaties enthousiast zijn en hard werken aan het herstel van het landschap, gezien de vele ingediende projectaanvragen voor het samenwerkingsprogramma. Uiteindelijk zijn zes projecten geselecteerd die direct aansloten op de gestelde voorwaarden van de regeling en de beoogde effecten” aldus Hank Bartelink directeur-bestuurder van LandschappenNL.

Herstel cultuurlandschap plus impuls biodiversiteitsherstel

Met het herstellen van bijna verdwenen landschapselementen, worden historische structuren weer zichtbaar in het cultuurlandschap. Hierdoor wordt de streekeigen landschappelijke waarde vergroot. Daarnaast draagt het herstel bij aan het versterken van de natuurwaarde en de biodiversiteit in de gebieden.

Zo wordt op Zuid Beveland rondom de historische Hoeve van der Meulen de omgeving hersteld en aangevuld met nieuwe aanplant van streekeigen heggen en bomen. Het Zeeuwse Landschap verbindt hiermee het gebied met andere natuurterreinen. In het landgoedgebied Paterswolde worden in de historische parkaanleg van landgoed Lemferdinge de grachten opgeschoond en stuwen geplaatst. Het Drentse Landschap doet dit om de waterkwaliteit een goede impuls te geven en de natuurwaarde van het park te versterken.

In het Reestdal, op de grens van Overijssel en Drenthe, gaat Landschap Overijssel het gebied met eikenhakhoutbossen en oude esranden en steilranden opnieuw beplanten met autochtone eiken en streekeigen struweel om zo het leefgebied voor vogels en insecten waaronder de Grauwe Klauwier, Geelgors en diverse vlindersoorten te versterken.

Ruim 100.000 euro voor versterking cultuurlandschap en herstel biodiversiteit in zes provincies

Impuls ecologische verbindingen met landschapselementen

De herstelde landschapselementen versterken de natuurwaarde maar vormen ook een ecologische verbinding voor insecten, amfibieën en dieren tussen verschillende leefgebieden zodat uitwisseling van populaties weer mogelijk is. In de Meierij van ’s-Hertogenbosch worden drie oude zandwegen in het buitengebied van Gemonde hersteld. Brabants Landschap gaat samen met de gemeente Sint-Michielsgestel het puin in de wegen verwijderen en de begroeiing vervangen en bredere bermen aanleggen met struweelsoorten. Hiermee kunnen de zandwegen weer fungeren als ecologische verbinding. Landschapsbeheer Flevoland gaat in de Noordoostpolder de biotoop van de zeldzame Rugstreeppad versterken door bij acht particulieren poelen op te schonen en de waterkanten vrij te maken. In Groningen wordt het Euvelgunnegebied hersteld, dat als groene corridor ingesloten is door bedrijventerreinen van de stad Groningen. Het Groninger Landschap gaat de houtsingels en houtwallen opnieuw onderplanten om de ecologische Hunzerivierzone te versterken. “Door in te zetten op herstel van verbindende landschapselementen in gebieden, kunnen we het cultuurlandschap én de biodiversiteit versterken” zegt Henk Atze Dijkstra directeur van het Dinamo Fonds. In de afgelopen twee jaar steunde het Dinamo Fonds met 200.000 euro tien herstelprojecten in negen provincies. In het 2024 zal het fonds een bedrag van 100.000 euro beschikbaar stellen voor herstelaanvragen.

Over het Dinamo Fonds

Het Dinamo Fonds is als vermogensfonds opgericht vanwege bezorgdheid over de achteruitgang van onze leefomgeving. Door de afnemende biodiversiteit verzwakken populaties van dieren- en plantensoorten en dreigen deze uit te sterven. Hiermee verdwijnen ecosystemen en verandert het klimaat met grote gevolgen voor mens en dier. Wij zetten ons daadkrachtig in voor herstel van de biodiversiteit en het cultuurlandschap met het ondersteunen van bijzondere projecten en initiatieven die gefinancierd worden uit het rendement van ons vermogen. En met extra donaties, schenkingen en nalatenschappen kunnen wij blijvend het herstel en behoud van de biodiversiteit en onze bijzondere landschappen steunen.

. Dinamo Fonds | Stichting LandschappenNL