Menu
Sluiten

Biodiversiteit

De kwaliteit van het landelijk gebied in Nederland holt achteruit. Landschappen verarmen, het milieu vervuilt en dier- en plantensoorten verdwijnen. LandschappenNL pleit voor een samenhangend pakket maatregelen en bestuurlijke afspraken dat leidt tot een herstel van de biodiversiteit in Nederland: een voorwaarde voor een sociaal-economisch gezonde maatschappij.

Een groeiende bevolking, industrialisatie, uitbreidende infrastructuur en een intensieve landbouw hebben de afgelopen decennia geleid tot toenemende druk op de biodiversiteit in het landelijk gebied. Van uitstoot van allerlei schadelijke stoffen (waaronder CO2 en stikstof), tot vervuiling van bodem, water, lucht en tot schaalvergroting en verschraling van het landschap. Veel planten en dieren werden daarvan het slachtoffer. Een sluipend proces.

Massale insectensterfte

Het verschijnen van een Nederlands-Duitse studie eind 2017, over de massale sterfte van insecten in heel West-Europa, luidde voor veel mensen en organisaties de noodklok. Analyses lieten een afname zien van meer dan 75% van de insecten in de periode 1989-2017. Vooral de intensivering van de landbouw, in de vorm van schaalvergroting, intensiever grondgebruik, aanvoer van kunstmest en veevoeder, gebruik van pesticiden en uitspoeling (afvalstoffen, mest, chemicaliën), heeft geleid tot een desastreuze achteruitgang van de biodiversiteit. Studies van het Planbureau van de Leefomgeving laten zien dat Nederland, als het gaat om de (gunstige) staat van instandhouding van habitattypen, in Europa onderaan bungelt. In geval van de habitatrichtlijnsoorten scoren we nog onder de middenmoot.

 

Biodiversiteit

 

Gevolgen voor kwaliteit van onze leefomgeving

In Europa is de stand van de biodiversiteit op veel plaatsten zorgelijk; in Nederland is die bijna overal verontrustend. Dat heeft niet alleen gevolgen voor natuur en landschap. Ook onze voedselvoorziening is afhankelijk van biodiversiteit. Zonder bijen en regenwormen geen brood, bier of broccoli. En zonder gezonde natuur geen zuivering van water en lucht. Het is tijd voor een omslag. Samen met anderen zetten we ons graag in voor een toekomst met een gezonde en groene leefomgeving, en een rijke en gevarieerde natuur.

LandschappenNL zet zich hiervoor onder andere in door:

  • te ijveren voor minimalisering van het gebruik van pesticiden en herbiciden in de land-, tuin- en bosbouw, en in de openbare ruimte;
  • het ondersteunen van de transitie naar een grondgebonden, duurzame landbouw in ons land, o.a. met behulp van nieuwe verdienmodellen, speciaal gericht op biodiversiteit;
  • te pleiten voor een forse afname van de stikstofbelasting vanuit diverse economische sectoren op de kwetsbare natuur in ons land;
  • zich hard te maken voor investeringen in natuurherstelmaatregelen;
  • te hameren op het belang van natuur- en landschapsbeleid dat zich richt op de bescherming van inheemse dier- en plantensoorten;
  • pleitbezorger te zijn van een integrale gebiedsgerichte aanpak; en door samenwerking tussen partijen in het landelijk gebied te promoten.

Wat we doen voor herstel van biodiversiteit

  • LandschappenNL is actief deelnemer en bestuurslid van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel: zie www.samenvoorbiodiversiteit.nl
  • Samen met andere natuur- en milieuorganisaties zetten we ons in voor de wilde bij met de jaarlijkse Nationale Bijentelling
  • Al 20 jaar organiseren we de Natuurwerkdag. Op deze dag zetten ruim 14.000 vrijwilligers zich in voor een groene leefomgeving.